گرامیداشت یاد و خاطرە ناگهان آکارسل در سلیمانی

مراسم بزرگداشت ناگهان آکارسل در چهلمین روز ترور وی در سلیمانیە برگزار شد.

چهل روز قبل ناگهان آکارسل از سوی دولت ترک در مقابل منزلش ترور شد.بە همین مناسب مراسمی برای بزرگداشت وی در سالن هنر سلیمانیە با حضور زنان باشور کوردستان اعضای احزاب سیاسی، اعضای مرکز ژنولوژی، روزنامەنگاران و دانشگاهیان برگزار شد.

شوخان میرزا، سخنگوی ابتکار عمل زنان برای دفاع در مقابل اشغالگری در این مراسم سخنرانی کردە و گفت: از زنان باشور کوردستان درخواست می شود کە تلاشها و مبارزات ناگهان آکارسل را هر جە بیشتر گسترش دادە و با روح نشات گرفتە از مبارزە بی امان وی علیە خشونت، از زنان دفاع کردە و در مقابل خشونت موضع گیری کنند. در مقابل ترور سکوت نکنند. با ارادە زنان متحد و منسجم، از خود دفاع کنند. از حکومت اقلیم کردستان نیز درخواست می شود کە اجازە ندهند خون آزادیخواهان هدر برود. اجازە ندهند کە اقدامات ترویریستی ادامە پیدا کند.

نجیبە قرەداغی از اعضای آکادمی ژنولوژی نیز در این بارە سخنرانی کردە و گفت: ما با تروری مواجە شدیم کە عمیقا ما را متاسف کرد.  این ترور زمانی روی داد کە فریادهای ژن، ژیان، آزادی در جهان طنین انداز شدە بود. لازم است ترور ناگهان آکارسل بە مبنایی برای اتحاد هر چە بیشتر زنان تبدیل سود. زنان تلاش کنند نیروی ارادە و سازماندهی خود را، دفاع از خود و تغییر را گسترش دهند.

سپس کافیە سلیمان، دبیر اتحادیە زنان کوردستان سخنرانی کرد. وی گفت: ناگهان آکرسل توسط نیروهای تاریک، ٤٠ روز قبل ترور شد، خطاب بە نیروهای تاریک می گوییم، بە جای یک گل صدها گل، هزاران گل خواهند شکفت. کاروان مبارزە و آزادی متوقف نخواهد شد.

در ادامە این مراسم ضمن روشن کردن شمع، در رابطە با مبارزات و تلاشهای آکارسل، فیلم مستندی اکران شد.

ناگهان آکارسل با نام سازمانی زیلان، از زنان فعال در حوزە پژوهشهای زنان، آرشیو، و روزنامە نگاری بود. در سال ١٩٧٦ در روستای خلیکان از توابع شهر گلیازی در استان قونیە متولد شد. در تمام سالهای مبارزاتی خود، با شعار ژن، ژیان، آزادی برای دستیابی زنان بە حقوق خود مبارزە کرد. او روز چهارم اکتبر ٢٠٢٢ در نتیجە یک حملە تروریستی از سوی میت ترکیە در محلە بختیاری سلیمانی در مقابل منزلش ترور شد.

علیرغم آنکە آسایش سلیمانی بعد از این حملە اعلام نمود کە قاتل دستگیر شدە است، اما تا کنون در رابطە با هویت وی و چگونگی انجام این ترور بیانیەای صادر نشدە است.