همانند نامش روناهی، روشنی بخش بود

آندری ولف در سنین جوانی خود در جستجوی راهی برای مبارزە برآمد و در سال ١٩٩٦ بە صفوف آزادیخواهانە حزب کارگران کوردستان پیوست.

گریلای آلمانی حزب کارگران کوردستان، اندری ولف در ٢٣ اکتبر در منطقە شاخ از تابع وان در باکور کوردستان همراە با ٢٣ هوال خود از سوی ارتش اشغالگر ترک بە شهادت رسید. امسال بیست و چهارمین سالگرد شهادت اندری ولف و هوالان وی است. ولف بە با برخورداری از بسیاری از ایستارهای انترناسیونالیستی رهبر خلق کورد، انقلاب اروپا و آزادی خلق کورد بە منظور تقویت خط مشی انقلابی بە سوی کوهستانهای آزاد کوردستان حرکت کردە بود. او هم مانند هر گریلای واحدهای آزادی کوردستان YAJKدر مقابل اشغالگران کوردستان بە صفوف مبارزە پیوستە بود. آندری در سال ١٩٩٨ با اصرار خود وارد منطقە بوتان شد و در نهایت بە شهادت رسید.  ٢٣ اکتبر مصادف با شهادت این گریلای بین المللی است کە امروز هم یاد و نامش روشنی بخش مسیر آزادی کوردستان است.

چگونگی آشنایی وی با مبارزە کوردستان

آندر ولف در سال ١٩٦٥ در مونیخ آلمان متولد شد، در سنین کودکی با خواهر و برادر خود در میان جنبش جوانان در مقابل سیستم مبارزات خود را آغاز کرد. هموارە در مقابل سیستم سرمایەداری، فاشیسم و نژادپرستی مسغول مبارزە بود. در سال ١٩٨١ از سوی پلیس آلمان دستگیر و چند ماە زندانی می شود. زمانی کە از زندان آزاد میشود، تجارب خود را از زندان بە مبنایی برای مبارزەای قدرتمندتر تبدیل میکند. آندری ولف کە در صفوف جنبش فمینیستی فعالیت دارد، در بسیاری از فعالیتهای رسمی و غیر رسمی مشارکت میکند. آندری کە صفوف جنبش اتونوم در مقابلە با دولت سرمایەداری فعالیت میکند،  او از سال ١٩٨٠  فعالیتهای اکولوژیک خود را آغاز میکند و علیە پروژە سلاحهای اتمی مبارزە میکند. او فعالانە در راهپیماهایی کە در مخالفت با توقف احداث فرودگاە بزرگی بانام Startbahnشکل گرفتند، شرکت نمود. آندری کە همراە با رفقای خود در فرانکفوری گروههای زنان مستقل را ایجاد کردە بود، خانەهای سرمایەداران را بە مراکز فمینیستی انقلابی تبدیل کردە بود.

ایجاد گروه جوانان با نام KEIN FRIEDE

آندری کە بر اهمیت اندیشەهای دفاعی واقف بود، در آموزش رفقای خود در مسئلە دفاع بسیار تاکید داشت. در شهرهای مختلف آلمان کلاس آموزش کاراتە را برگزار میکند و بە دوستان خود کە در حال عزیمت بە کوههای کوردستان بودند، آموزش میدهد. دولت آلمان با مشاهدە اقدامات وی سە بار از طریق خبرچینهای خود بە طور پیوستە اقدامات وی را تحت کنترل قرار داد. با یان وجود این مسئلە باعث میشود کە او بیشتر ابعاد دولت را بشناسد. آندری کە در سال ١٩٨٧ با خبرچینی نیروهای دولت بار دیگر بە زندان افتادە بود، مدت یکسال را در زندان سپری میکند. در زندان با رزمندگان جنبش RAF – فراکسیون ارتش سرخ- کە گریلاهای شهرهای آلمان هستند آشنا میشود. بعد از انحلال بلوک کمونیستی شوروی، سازمانهای چپ دچار بحرانی جدی شدند. اما آندری همجنان سر باز ایستادن نداشت. در فرانکفورت گروە جوانان Kein Friede را تاسیس کرد کە بە هویت جدیدی برای انقلابیگری ضدکاپیتالیستی تبدیل شد. آندری در همان حال در جستجوی ایجاد جامعەای آزاد و دستیابی بە رهایی است. گروە وی همزمان از پناهندگان در مقابل حملات فاشیستی دفاع میکند.

شناخت حزب کارگران کوردستان و عزیمت بە کوردستان

از طریق گروههای پناهندگان با حزب کارگران کوردستان آشنا می شود. او کە انتقادهای جدی از انقلابیون آلمانی دارد، لازم میداند کە سازمان جدیدی را بیابد، در همین چارچوب است کە در سال ١٩٩٦ بە صفوف حزب کارگران کوردستان می شود و بە کوردستان عزیمت می کند. ولف در یکی از یاداشتهای روزانە خود می نویسد: درک من از انترناسیونالیسم دچار دگرگونی و در عین حال بازسازی شدە است. این درک تدریجا حاصل شدە است. نخست برای ایجاد محلی برای جنبش انترناسیونالیستی و در درجە دوم برای عمل؛ اما اگر میخواهیم فرا ملی باشیم، میتوانیم هر دو را باهم انجام دهیم؛ لازم است هر دو را در عمل انجام دهیم. میتوانیم برای تداوم رویکردمان در صفوف این حزب مشارکت کنیم. زیرا ما بە مرزهای ملی محدود نیستیم. تا زمانیکە نگاهمان بە سوی خارج از آلمان معطوف نشود و در کلان شهرها زندگی کنیم، نمیتوانیم درک درستی از وضعیتمان داشتە باشیم.

روناهی

آندری ولف در میان صفوف حزب کارگران کوردستان، نام سازمانی روناهی را بر میگزند. این نام، نام نیلگون یلدرم دختر جوان کوردی بود کە در سال ١٩٩٤ در آلمان بە دلیل ممنوعیت پ.ک.ک خود را بە آتش کشیدە بود. اینگونە است کە آندری فریادهای روناهی و بریوان را طنین انداز میکند.

آندری کە در سوریە در دورەهای آموزشی آکادمی شهید ماهسوم کورکماز شرکت کردە بود، تحت تاثیر این دورەها قرار گرفتە و بە ویژە نظریات رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و دوستی با وی تاثیرات فراوانی در وی از خود بر جا میگذارد. در یکی از یادداشتهای خود می نویسد کە در تول زندگی خود هیچ شخصی را با ویژگیهای عبدالە اوجالان نشناختە است. او مانند مردی با تلاشهای بی پایان برای آزادی زن مبارزە میکند. بیشتر مردها برای آنکە مشهور شوند، این رویکرد را در پیش می گیرند، اما من تنها یک مرد را می بینم کە بدون نظرداشت این مسئلە بە مسئلە ازادی زن نزدیک میشود. او هم عبدالە اوجالان است. و این مسئلە را هم در عمل نشان میدهد، در دستورات و گفتەهایش نشان میدهد. میگوید مرد کاپیتالیست و زن سوسیالیست است.

گریلایی در کوههای کوردستان

شهید روناهی کە بعد از تکمیل دورە آموزشی خود بە کوههای کوردستان باز می گردد، فعالانە در میان صفوف حزب کارگران کوردستان مبارزە میکند. او تلاش میکند پ.ک.ک و ایدئولوژی رهبری را هر چە بیشتر درک کند. افکار و اقدامات وی در میان چپگرایان آلمانی هم نمود پیدا می کند. در یاداشتها و مقالاتی کە می نویسد، خواهان مشارکت و پیوستن آنها بە نیروهای گریلا می شود. روناهی در کوهستانهای کوردستان هنرهای رزمی را بە هوالان می آموزد. در حملات پارت دمکرات کوردستان بە جنبش آزادی کوردستان، او فعالانە بە دفاع دست میزند و در سال ١٩٩٧ با اصرار خود بە منطقە بوتان عزیمت میکند و در همانجا هم بە شهادت می رسد.

همیشە میگفت: مهم نیست کە کجا شهید میشوییم. مسئلە این است کە برای چە می جنگیم. من دستگاە کشتار امپریالیسم را مشاهدە کردەام. چرا دولت حملە خود، کشتار در کوردستان را متوقف نمیکند؟ میدانستم اما اکنون بە درک عمیقتری دست پیدا کردەام و میخواهم بیشتر بدانم.

 روناهی با شخصیت و حیات مبارزاتی خود بە نمونەای از زن انترناسیونال کە مسیر رهایی را یافتە است، تبدیل شدە است. روناهی کە برای  جنبش سوسیالیستی و انقلابی آلمان نقطە عطفی بود، امروزە برای دهها انقلابی انترناسیونال بە یک الگو تبدیل شدە است. امروزە دهها انقلابی از هر جهار سوی جهام با سازماندهی قدرتمند خود علیە حاکمیتهای فاشیست، بر اساس خط مشی روناهی کە یکی از نمایندگان مبارزە بین المللی است، مبارزە می کنند.