حزب آزادی زنان کوردستان: حراست از مشی شهید ویان با مبارزه متحدانه و سازمان‌یافته ممکن است

پاژک به مناسبت ١۵مین سالروز شهادت مبارز بزرگ کوردستان «ویان سوران» بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) به مناسبت ١۵ سالگرد شهادت ویان سوران به شرح زیر است:

"در پانزدهمین سالگرد شهادت مبارز بزرگ ویان سوران، خاطره تمامی شهدای راه آزادی کوردستان را گرامی می‌داریم. با یادی از ویان سوران، رزمنده و پرچمدار جنبش آزادی زن و دلسوز رهبر آپو، با تمامی جان‌فدایانی که با شعار "هیچکس نمی‌تواند روزمان را سیاه کند" پیام از بین بردن سیستم امرالی را به توطئه‌گران دادند و دورادور رهبر آپو به حلقه‌ای از آتش بدل شدند، تجدید میثاق می‌کنیم و برای عملی‌سازی آرمانشان می‌کوشیم.

نیروهای سرمایه‌داری توطئه‌کننده در توطئه‌ای بین‌المللی، رهبر آپو را اسیر کردند. این توطئه ٢٢ سال است که با پیاده‌سازی علیه رهبر آپو در برابر تمامی زنان، خلق کورد و سایر خلق‌های خاورمیانه با همپیمانی‌‌ و طرح‌های پلید نوین تداوم یافته است.

قدرت‌های مدرنیتەی سرمایه‌داری برای نابودی ارزش‌های جامعه آزاد، برابر و از میان برداشتن مدرنیتەی دمکراتیك، توطئه را طراحی کردند. ساختاری که به مرز فروپاشی رسیده است برای افزایش بقای خود این توطئه را عملی ساخت.

ولی رهبر آپو با انجام مقاومتی تاریخی، با حقیقت پرورش زن آزاد و جامعه آزاد بود که هدف توطئه‌کنندگان را خنثی کرد. نیروهای توطئه‌گر از آنجا که در برابر مقاومت بزرگ رهبر آپو شکست خوردند خشمگینند و برای همین رهبرمان را در حصر شدیدی قرار داده‌اند. موضع رفیق ویان و تمامی شهیدان در برابر توطئه کنندگان، موضعی در ادامه مبارزه و مقاومت تاریخی رهبر آپوست. موضعی در راستای رفاقتی ژرف با رهبر آپو و تمامی زنان.

همراه و پیشگام جنبش آزادی زن، رفیق ویان از همان روزی که به کوه‌های آزاد رو گذاشت و مشی مبارزه را با آگاهی و راستی خود آمیخت، راستی آگاهی، فکر و فلسفه رهبر آپو را لحظه به لحظه در شخصیتش بروز داد. رفیق ویان با ساختن شخصیت زن آزاد، از سویی فرهنگ میهندوستی، وفاداری و روحیه مقاومتگری مردم ما در جنوب را در شخصیتش زنده کرد و از سوی دیگر برای امید و جستجوی آزادی زنان جنوب کوردستان به نماد وفادارای و دلسوزی به زندگی آزاد بدل شد. رفیق ویان در هر لحظه مبارزه خود نقطه نظر رهبر آپو که "انقلاب باشور را انقلاب زن می‌نامید" را عملی ساخت، به آن باور کرد و برای تحقق این راستی پیشگام شد.

رفیق ویان با عملی‌سازی شخصیتی پیشگام در بطن خویشتن، در مبارزه‌مان برای توسعه مشی زن آزاد، رفاقت واقعی با رهبر و ارتقا و دفاع از تفکرات ملی یک نمونه بود. همچنین در مقابل تفکرات واپسگرایانه، شخصیت زن برده و مرد حکمران، موضع رفیق ویان اصرار بر مبارزه، آزادی زن و پایبندی و رفاقت با رهبر آپو بود. رفیق ویان در سخت‌ترین مقاطع مبارزه، با عزم و شفافیت در ایدئولوژی رهبر آپو، با رزمندگی و مبارزه خود همواره یک الگو بود.

ما جنبش آزادی زن و خلق کورد در یک برهه حساس سخت و تاریخی مبارزه بسر می‌بریم. در چنین مقطع دشواری از مبارزه به ماه فوریه و پانزدهمین سالگرد شهادت رفیق ویان می‌رویم.

نیروهای توطئه‌گر توسط اشغالگران کوردستان و با همدستی نیروهای نوکر و خیانت‌کار، برای از بین بردن دستاوردهای انقلاب کوردستان نقشه‌های پلیدی کشیده‌اند. حکومت ترکیه با افکار فاشیستی و استثماری و کشتارگرانه سیاستی شوم نخست برای نابودی دستاوردهای باشور و روژاوا طراحی کرده است.

توافق علیه جامعه ایزدی خلقمان، محاصره مردم ما در مخمور، افزایش تهاجم ایران علیه زنان و مردممان در روژهلات کوردستان، حملات پاکسازی و دستگیری پیشگامان زن در باکور کوردستان بخشی از توطئه و تداوم آن هستند.

در برابر این هجوم و طرح پاکسازی، مقاومتی تاریخی با پیشگامی گریلاهای زن در هفتانین، سرزمین ویان انجام گرفت که پاسخ قاطعی به اشغالگران است. رهروان و رفقای شهید ویان با عزمی پولادین و امید و باوری عظیم اکنون در سنگرهای خود با روحیه‌ای برجسته چون ویان‌ها در حال مقاومت هستند.

موضع خلقمان به پیشاهنگی زنان در چهار بخش کوردستان همان موضع ویان است. موضعی در راستای دفاع از کرامت و ارزش‌های خلق مقاومت‌گر.

با آغاز کمپین "روزِ آزادیست" و "روزِ دفاع از زنان و جامعه است" به مقطعی جدید از مبارزات رسیده‌ایم. مردم ما از کوچک و بزرگ به پیشاهنگی زنان برای ارتقای روحیه مقاومت با مبارزه به کمپین آزادی رهبر آپو جواب داده‌اند. این جواب گویای موضع در برابر نیروهای اشغالگر و توطئه‌کنندگان است.

بر این اساس از تمامی زنان کورد و خاورمیانه بویژه زنان باشور کوردستان، طرفداران دمکراسی، آزادیخوهان و روشنفکران دعوت می‌کنیم که مبارزه خود برای آزادی انسانیت و صلح جهانی، آزادی جسمانی رهبر آپو را نماد مبارزه خود قرار دهند.

بدین طریق می‌شود از مشی زن آزاد که رفیق ویان با شخصیتش آنرا نمایندگی می‌کرد دفاع نمود. حراست از مشی شهید ویان با مبارزه متحدانه و سازمان‌یافته ممکن است. برای این به اعتراضات موثر و مبارزه منسجم نیازمندیم. مبارزه برای آزادی جسمانی رهبر آپو، مبارزه برای برچیدن بردگی بر زن است. در جهان مردسالار که آزادی، صلح و آرامش و برابری را از میان می‌برد، توسط ایدئولوژی آزادی زن و همچنین در پرتوی پارادایم جامعه زیست‌محیطی- دمکراتیك مبتنی بر آزادی زن برای آزادی خود، جهان و بشریت کنار هم بکوشید.

بار دیگر یاد و خاطره رفیق ویان و تمامی شهیدان را گرامی می‌داریم و عهد خود برای تحقق آرزوهای همه شهیدان و خلقمان جهت آزادی جسمانی رهبر را تکرار می‌کنیم."