محکومیت سباحت تونجل و گُلتن کشاناک بدون حضور وکلا و به دستور دادستانی

در جلسه دادگاهی سباحت تونجل و گلتن کشاناک زنان سیاستمداران کورد، دادستانی ترک بدون اجازه دفاع به آنان، خواستار اجرا حکم حبس شد. سباحت تونجل و کشاناک نیز در این جلسه اظهار داشتند که به دلیل این موضع دادگاه از خود دفاع نمی‌کنند.

هشتمین جلسه دادگاهی زنان سیاستمدار کورد، روسای مشترک پیشین حزب مناطق دمکراتیک، سباحت تونجل و شهردار پیشین آمد، گُلتن کشاناک در ملاطیه برگزار شد. تونجل و کشاناک از زندان کاندریا، و کلای مدافع این دو، جمیله تورهالی، محمد امین اکتار، مسعود بشتاش نیز از دادگاه آمد و سباحت گنچ تاریخ نیز از دادگاهی مرسین از طرق سیستم صدا و تصویر دادگستری ترکیه در این جلسه محاکمه شرکت کردند.

در خواست حکم از سوی دادستانی

در این جلسه محاکمه، دادستانی بدون آنکه به کشاناک و تونجل اجازه دفاع از خود را بدهد، کیفرخواست خود را قرائت کرده و خواستار مجازات این دو زن سیاستمدار کورد اتهام عضویت در سازمان و تبلیغات برای سازماندهی شد.

مخالفت کشاناک و تونجل با کیفرخواست دادستانی

تونجل و کشاناک بعد از قرائت کیفرخواست دادستانی، اجازه دفاع پیداکرده ودر مخالفت با کیفرخواست دادستانی و عدم اجازه دفاع وکلا، واکنش نشان داده و اعلام نمودند که در این کیفرخواست فعالیتهای سیاسی و قانونی آنها به عنوان جرم تلقی شده و این موضوع را نمی پذیرند. همچنین به دلیل موضعگیری دادستان، از خود هیچگونه دفاعی به عمل نمی‌آورند. وکلا نیز علیه کیفرخواست دادستانی اعلام موضع نموده و برای دفاع و پاسخ به کیفرخواست دادستانی، خواستار وقت بیشتری شدند.

تعلیق جلسه دادگاهی

هیات رسیدگی به پرونده این دو زن سیاستمدار کورد،  به درخواست وکلا مینی بر زمان بیشتر برای مطالعه و پاسخ به کیفرخواست دادستانی، پاسخ مثبت داده و زمان رسیدگی به پرونده سباحت تونجل و گلتن کشاناک را به ۶ ژانویه ۲۰۲۱ موکول کرد.