قطعنامه پایانی «کنفرانس فراخوان مشترک اتحاد عمل زنان، مبتنی بر اصول مشترک»

جمعی از فعالین جنبش زنان و فعالان سیاسی کنفرانسی را با عنوان «فراخوان مشترک اتحاد عمل زنان، مبتنی بر اصول مشترک» در روز ۶ مارس برگزار کرده بودند. برگزار کنندگان کنفرانس قطعنامه پایانی این کنفرانس را منتشر کرد.

متن قطعنامه پایانی به این شرح است:

"مورخە یک مارس ٢٠٢١، فراخوان مشترکی از طرف چندین تشکل، سازمان و ملیتهای مختلف، با امضای زنان در ایران، افغانستان و خارج از کشور منتشر گردید کە در آن بە تفصیل وضعیت وخیم زنان مورد بحث قرار گرفتە، بر لازمە اتحاد عمل زنان تاکید شدە بود و اهداف و برنامەهای آن در پنج مورد خلاصە و مشخص گردید.

به دنبال آن، روز یکشنبه، ششم مارس نیز کنفرانسی با همان موضوع، اتحاد عمل مشترک، مبتنی بر اصول مشترک با شرکت فراخوان دهندگان و حضور جمعی از فعالین سیاسی و فعالین جنبش زنان برگزار گشت.

بدینوسیلە نتیجە این نشست کە از طریق کانال زوم برگزار گشت را بە سمع و نظر امضاء‌کنندگان فراخوان، پانلیستهای برنامە، دیگر مهمانان شرکت کنندە در جلسە و افکار عمومی می‌رسانیم:

- مبارزە مشترک زنان بر اساس شناخت و حمایت متقابل علیە سیاستهای جنگ‌طلبانە و اشغالگری امپریالیسم جهانی و منطقەای، سرمایه‌داری و بنیادگرایی نیازمند همصدایی زنان برای حمایت متقابل از جنبش زنان کە هموارە آماج سیاستهای ضد زن سیستم حاکم قرار گرفتە و مستقیما مورد اجحاف مضاعف می‌باشند، بە عنوان اهم مبارزات نام بردە شد.

- پشتیبانی و حمایت از زنان پناهندە و مهاجر علی الخصوص زنان افغانستانی در ایران کە قربانی سیاستهای شوونیستی و مهاجرستیز جمهوری اسلامی ایران بودە و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.

- مبارزه مشترک علیه قوانین زن ستیزانه جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر تبعیض جنسیتی، با توجه به ساختارهای نابرابر قدرت و وضعیت فرودست زنان غیرفارس، غیر مرکز و طبقه کارگر ستم چندبرابر را علیه این گروهها سبب، ماحصلی جز تغییر دموگرافی، آسمیلاسیون، مهاجرت اجباری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را نداشتە و مستقیما زنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد کە نتایج آن حاشیە نشینی، فقر، بیکاری، کودک همسری، اعتیاد و... و در نتیجە بیشتر شدن مشکلات زنان می‌باشد.

- مبارزە مشترک علیە سیاستهای جمهوری اسلامی کە تبعیض جنسیتی، نژادی، اقتصادی و سیاسی را بە وسیلە اجرای قوانین زن ستیزانە باعث می‌گردد.

- مبارزە مشترک جهت آزادی و حمایت از زندانیان سیاسیمدنی زنان بدور از هر گونە نگاە تبعیض‌آمیز و با در نظر گرفتن نگاه امنیتی حاکم بر فضای سیاسی و فرهنگی و با تمرکز بر اشتراکات موجود.

- ایجاد مکانیسم دفاعی مشترک زنان با همبستگی و ایجاد یک جبهە مشترک برای دفاع فیزیکی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق ایجاد کمپینهای مشترک و همصدایی و پشتیبانی از هر گونە حرکت و خیزش زنان در مقابل ترور و حذف فیزیکی و معنوی کە موجودیت زنان را هدف قرار دهد.

 در پایان کمیتەای متشکل از پنج نفر کە با رای مستقیم شرکت‌کنندگان و برگزار‌کنندگان کنفرانس انتخاب شدند تشکیل گردید، تا با هماهنگی و با همکاری مشترک برای بە انجام رساندن اهداف فراخوان و نتایج مورد توافق برنامەریزی نمودە و در جهت پیشبرد این پیکار مشترک کوشا باشند.

قابل ذکر است کە پس از سمینار و  تا تنظیم این انجام نامە، سازمان‌ها و اشخاص دیگری نیز بە این کارزار پیوستە و فراخوان را امضا نمودەاند کە عبارتند از:

- زنان مستقل کلن

- انجمن حق زنان در سوئد

- شهین پویا

- مهرانگیز نعمتی، روزنامەنگار