کنفدراسیون جوامع کوردستان در آلمان: زبان شرط نخستین هستی و انسانیت است

کنفدراسیون جوامع کوردستان در آلمان: دولتهای اشغالگر فرزندان کورد را با زبان و فرهنگ خود پرورش داده و از آنجا که زبان ما به زبان رسمی برای آموزش تبدیل نشده است، فرزندان کورد را در دبستان‌ها و مدارس خود براساس اخلاق ملی و فرهنگ خود تربیت می‌کنند

ریاست مشترک KON-MED خاطر نشان ساخت که بدون فرهنگ و زبان، خلق نیز وجود ندارد. به همین علت زبان، شرط نخستین هستی و انسانیت است. ستون اصلی ملت‌هاست. هر ملتی از طریق زبان اتحاد خود را ایجاد کرده است و حیات خود را می‌آفریند. تا زبان کوردی در هر چهار بخش کوردستان به زبان رسمی آموزش تبدیل نشود ما به عنوان یک ملت نمی‌توانیم جامعه و فرزندانمان را از تاثیر آسیمیلاسیون و اتو اسمیلاسیون رهایی بخشیم.

کنفدراسیون جوامع کوردستان در آلمان اعلام نمود که دولتهای اشغالگر فرزندان کورد را با زبان و فرهنگ خود پرورش داده و از آنجا که زبان ما به زبان رسمی برای آموزش تبدیل نشده است، دولت‌های اشغالگر فرزندان کورد را در دبستانها و مدارس خود براساس اخلاق ملی و فرهنگ خود تربیت می‌کنند. تمامی این سیاستها در نتیجه قتلعام فرهنگی، زبانی، سیاسی و ملی انجام می‌شود. تمامی مراکز آموزشی آنان بخشی از سیاستهای جنگ ویژه را به پیش می‌برد و تهدید این سیاستها در تمامی حوزه‌های زندگی و جامعه روز بروز افزایش می‌یابد.

تحت عنوان کنفدراسیون جوامع کوردستانیان در آلمان می‌خواهیم که خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و در تمامی مناطقی که کوردها در آن زندگی می‌کنند، در روزهای جشن زبان کوردی و بعد از آن، به زبان کوردی سخن گفته و در تمامی عرصه‌های زندگی خود، با زبان ملی خود سخن بگویند، بخوانند و بنویسند. به فرزندانتان تکلم به زبان کوردی، خواندن و نوشتن به زبان شیرین کوردی را بیاموزید.

ما به عنوان کنفدراسیون جوامع کوردستانیان در آلمان در درجه نخست از تمامی احزاب، سازمانها، نهادها، حرکت ها و جنبش‌ها، از تمامی میهن‌پرستان و میهن‌دوستان کورد که در ابعاد سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تمامی ابعاد زندگی، مسئله آزادی و دمکراسی خلق کورد فعال هستند، از تمامی خلق کورد می‌خواهیم که از زبانشان صیانت کنند و در این رابطه موضعی ملی اختیار کنند. بگذارید فرزندانمان به جای زبان اشغالگران و استعمارگران، رویاهایشان را به زبان مقدس مادری خود ببینند. زبان ما روح و هیات هویت ملی ماست. شرط حیات و هستی ملی ماست.

به مناسبت جشن زبان کوردی این جشن را نخست به خالقان و حافظان زبان کوردی، مادران مهربان و تمامی خلق کورد تبریک و شادباش می‌گوییم.

به امید آزادی سرزمین و آزادی زبانمان."