دومین شمارە مجلە "روانشناسی کُردی" منتشر شد

"روانشناسی کُردی" اولین مجلە روانشناسی بە زبان کُردی است، دومین شمارە این مجلە بە تازگی منتشر شدە است

"روانشناسی کُردی" اولین مجلە روانشناسی بە زبان کُردی است، دومین شمارە این مجلە بە تازگی منتشر شدە است

 

اولین شمارە روانشناسی کُردی مورد استقبال خوانندگان خود قرار گرفت و مطبوعات کُردی را گام دیگری بە پیش برد بە موضوعهای کودکان، جنگ و آسیبهای روانی، استرسهای پس از آسیب روانی و تأثیرهای آن بر کودکان پرداختە بود.

 

دومین شمارە مجلە "روانشناسی کُردی" بە بررسی راههای درمان آسیبهای روانی کودکان پرداختە است