هنرمند انقلابی خلق، 'دلگش' بە دلیل بیماری دیابت پاهایش را از دست داد

هنرمند انقلابی خلق 'هوزان دلگش' بە دلیل بیماری دیابت پاهای خود را از دست داد

هنرمند انقلابی خلق 'هوزان دلگش' بە دلیل بیماری دیابت پاهای خود را از دست داد

بە گزارش خبرگزاری فرات، هنرمند دلگش بە بیماری قند در دو ماە گذشتە در بیمارستان نگهداری می‌شد. بر اساس گزارشها کسب شدە از منابع بیمارستانی هر دو پای هنرمند دلگش از زانو بە دلیل دیابت قطع شدند.

 

هنرمند انقلابی خلق کُرد، هوزان دلگش در سال ۱۹۵۲ در خانوادەای ایزدی در روستای فسقین حومە نصیبین در باکور کردستان متولد شد. دلگش سال ۱۹۷۵ وارد عرصە هنر و موسیقی کُردی شد و در سال ۱۹۷۸ اولین اثر خود را بە نام "تحت ستم بودن مگر سهم ماست؟" را منتشر کرد.

 

هوزان دلگش در ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۹ مجبور بە ترک میهن شد و در آلمان پناهندە شد. این هنرمند انقلابی تا اکنون هشت آلبوم منتشر کردە است. این هنرمند کُرد زندگی خود را صرف خدمت بە هنر و موزیک انقلابی کردستان نمود.

 

خلق کردستان 'هوزان دلگش' را همچون هنرمندی میهن‌دوست ارج گذاشتە و ترانەهای وی را زمزمە می‌کنند.

 

از زیباترین ترانەهای هوزان دلگش می‌توان بە ترانەهای "گریلا " و "خون شهیدان" اشارە کرد.

 

برای شنیدن بر عنوان ترانەها کلیک کنید.