هنرمندان باشور کردستان: برای مقابلە با اشغالگران متحد می‌شویم

هنرمندان باشور کردستان در پاسخ بە تهدیدهای دولت ترکیە و حزب دمکرات کردستان واکنش نشان دادە و اعلام کردند کە در مقابلە با اشغالگران متحد خواهیم شد

هنرمندان باشور کردستان در پاسخ بە تهدیدهای دولت ترکیە و حزب دمکرات کردستان واکنش نشان دادە و اعلام کردند کە در مقابلە با اشغالگران متحد خواهیم شد

 

هنرمندان باشور کردستان روز گذشتە در کرکوک نشستی خبری برگزار کردە و بیانیەای را قرائت کردند. در بیانیە مذکور کە پیشتر از سوی خبرگزاری فرات منتشر شدە بود ضمن محکومیت سیاستهای تفرقە گرانە حزب دمکرات و همپیمانی با دولت ترکیە خواهان اتحاد و انسجام خلق کرد برای مقابلە با فتنەها شدند.

 

در حاشیە نشست خبری مذکور تعدادی از هنرمندان در گفتگو با خبرگزای فرات بە نیاز مبرم خلق کرد بە سیستم مشترک دفاعی و نقش سرنوشت‌ساز گریلا در آن اشارە نمودند.

 

جاسمی ساز: نیروهایی را محکوم می‌کنم کە خواهان خروج نیروی گریلا هستند

هنرمند جاسمی ساز یکی از شرکت کنندگان در این نشست خبری بە خبرگزاری فرات گفت:"اگر ما همچون هنرمندان اتحاد ملی را مبنا قرار دهیم، تأثیر بیشتری بر جا خواهیم گذاشت، نیروی متحد هنرمندان امکان بیشتری را برای فعالیت فراهم خواهد کرد. ما از دسیسەهای موجود برای حملە بە نیروهای گریلا آگاهی داریم و بە آنان [فتنەگران] اعلام می‌کنیم کە هشیار باشند و بە چنین کاری دست نزنند. ما گریلا را دوست داریم و از آنان حمایت می‌کنیم. گریلا نیروی محافظت از هر چهار بخش کردستان است. گریلا در هر جای کردستان کە نیاز بە دفاع از خلق بودە باشد خود را بە خلق رساندە و آنان را نجات دادە است. شنگال هم مصداق بارز چنین اقدامی است. چە کسی شنگال را محافظت کرد  و برای آزادی آن جان داد؟ سخنان برخی برای خروج گریلا از شنگال مایە شرم و رسوایی است."

 

جزایی ساز مسئول نهاد هنرمندان کُرد هم در سخنانی سیاستهای برخی احزاب برای ایجاد تفرقە میان خلق کرد را مایە شرم دانست و خواهان اتحاد خلق کرد شد.

جزایی ساز در ادامە افزود کە زمان آن فرا رسیدە کە خلق کرد با مبنا قرار دادن منافع ملی خود گردهم آمدە و دفاع از میهن و دستاوردها را زمینە مبارزە مشترک قرار دهند.

چە باکور یا باشور، چە روژهلات یا روژاوا ما نیاز بە ایجاد استراتژی مشترکی داریم. سیاست مشترک بهترین راە چارەیابی بحران موجود در کردستان است. تهدیدهای موجود بر باکور کردستان و رهبر آپو اینگونە خنثی خواهند شد و دولت ترکیە هم نخواهد توانست روزانە قندیل را بمباران کند. خلق و احزاب اقلیم باید بە سکوت خود پایان دهند و بە دولت ترکیە فرمان ایست دهند. دولت ترکیە روزانە کردستان را بمباران می‌کند. سکوت مایە ننگ است، بە این سکوت پایان دهیم.

اگر چە برخی احزاب [حزب دمکرات کردستان عراق – پارتی] طبق خواستە دشمنان رفتار می‌کنند. خلق کرد همە آنان را خوب می‌شناسد، تاریخ آنان را هم خوب می‌داند. بە آنان یادآوری می‌کنیم کە دست از مزدوری دولتهای اشغالگر کردستان بردارید و بە آغوش خلق خود برگردید."

 

دانا طاهر: در کنار نیروهای پیشمرگ و گریلا هستیم

هنرمند دانا طاهر هم در گفتگو خبرگزاری فرات بە حمایت مداوم هنرمندان از پیشمرگ و گریلا اشارە کرد و افزود؛"افتخار می‌کنم کە بە نیروهای گریلا و پیشمرگ خدمت نمایم. وظیفە ما هم همچون هنرمندان خدمت بە آنان است. هنرمندان در مبارزە آزادیخواهی کردها پیشاهنگ بودەاند امروز هم باید بە وظیفە خود عمل کنند. در کنار نیروهای پیشمرگ و گریلا هستیم. پیروزی ما با اتحاد مسجل خواهد شد."