نقش نوجوانان و جوانان کرد در سیستم آموزشی زبان کردی

نقش نوجوانان و جوانان کرد در سیستم آموزشی زبان کردی

حمید عدالت میلان در کنفرانس ملی زبان کردی در شهر آمد سخن گفته و بیان داشت که مشکلات آموزشی زبان کردی به دلایل تقسیم بندیهای جغرافیایی و سیاسی به وجود می آید.

سومین روز کنفرانس ملی زبان کردی با موضوع "سیستم آموزشی از دبستان ابتدایی تا دانشگاه" برگزار شد. حیدر دیلژن، تموز شمالی، حمید عدالت میلان و یوسف بیلگیچ در برنامه های امروز کنفرانس سخنرانی کردند. دیلژن در سخنرانی خود در کنفرانس بیان داشت که برای آموزش زبان کردی بایستی سیستم آموزشی ترکیه تغییر بیابد. دیلژن بیان داشت که سیستم آموزشی ترکیه براساس دفاع از سیستم دولت تشکیل شده است و به همین علت به دیگر زبان ها اجازه نمی دهد که به زبان آموزشی مبدل شوند.

دیلژن اظهار داشت که برای اینکه آموزش زبان کردی پیشرفت داشته باشد و سیستم آموزشی آن نیز تکامل یابد، بایستی کودکان و جوانان کرد به شیوه ای هوشیارانه این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند. دیلژن در ادامه بیان کرد برای گسترش و پیشرفت برنامه آموزشی زبان کردی بایستی جوانان کرد برنامه های آموزشی اینترنتی را مورد بررسی قرار دهند.

تموز شمالی نیز در این کنفرانس سخن گفته و بیان داشت که در سیستم آموزشی بایستی روابط دانش آموز و آموزگار به خوبی شناخته شده و مورد بررسی قرار گیرد. شمالی بیان داشت که برای پیشرفت سیستم آموزشی بایستی آموزگاران به خوبی مورد تعلیم قرار گیرند و آماده شوند و همچنین بایستی از تکنولوژی روز نیز در امور آموزشی بهره گرفته شود.

حمید عدالت میلان نیز بیان داشت که کردها با خواندن ثمره ادیبانی همچون جگرخوین و احمد خانی به اهمیت زبان کردی پی برده اند. او همچنین اظهار داشت که مشکلات آموزشی زبان کردی به دلایل تقسیم بندیهای جغرافیایی و سیاسی به وجود می آید. میلان بیان داشت که اگر کودکان به آموزش زبان کردی اهمیت ندهند ممکن است که نسلی از کردها به دور از زبان کردی بزرگ بشوند. میلان همچنین در ادامه ذکر کرد که در مورد آموزش زبان کردی بایستی از افراد مسن که در روستاها زندگی می کنند در باره زبان کردی آگاهی هایی را بدست آورد.