"ایران و ترکیه در کشورهای عربی طمع دارند"

دبیرکل اتحادیه عرب بار دیگر به دخالت ایران و ترکیه در امور کشورهای عربی اعتراض کرد

دبیرکل اتحادیه عرب بار دیگر به دخالت ایران و ترکیه در امور کشورهای عربی اعتراض کرد

 

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب با اعلام آنکه ایران و ترکیه در کشورهای عربی طمع دارند گفت: ایران زمینه را برای دخالت‌های نظامی و سیاسی در سرزمین‌های عربی خلیج، مثل امارات و عربستان آماده یافت.

 

احمد ابوالغیط اضافه کرد ایران از طریق گروه‌های مسلح دخالت‌های آشکاری در سوریه دارد و برای آسان کردن نفوذش از بحران بهره می‌برد.

 

دبیرکل اتحادیه عرب تذکر داد همه شهروندان کشورهای عربی باید بدانند که ایران به خود حقوقی می‌دهد که آن‌را دفاع از اقلیت‌های شیعه در کشورهای عربی می‌نامد اما ما نمی‌دانیم چه کسی این حق را به آنها داده است وقتی که آنها اقلیت‌های عربی هستند و به زبان عربی صحبت می‌کنند.