بیست و نه فعال سیاسی توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند

نیروهای پلیس ترکیه صبح امروز طی عملیاتی هماهنگ ٢٩ تن را در شهر استانبول بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان شماری از مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها وجود دارند.

نیروهای پلیس ترکیە صبح امروز طی عملیاتی هماهنگ ٢٩ تن را در شهر استانبول بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان شماری از مسئولان حزب دمکراتیک خلقها وجود دارند.

 

ویسی آلتنداش از اساتید دانشگاە و از امضا کنندگان بیانیە"ما در این جنایت سهیم نخواهیم بود"، گونش داشلی نویسندە کتاب" مبارزات صلح زنان و تجارب جهانی" و همچنین ولی بویوک شاهین از مدیران تیوی ١٠ نیز از جمله بازداشت شدگان امروز هستند.

 

همچنین شماری از روسای حزب دمکراتیک خلقها نیز بازداشت شدەاند.

 

در رابطە با سرنوشت بازداشت شدگان که تعداد آنها دستکم ٢٩ نفر است خبری در دست نیست.