تجمع خانواده معترضان بازداشت شده در مقابل کلانتری و زندان

حکومت ایران که از پاسخ به خواستەهای حق‌طلبانه و دمکراتیك مردم عاجز است سعی در انتقال معترضان از خیابان به زندان دارد اما برای اینکار باید هزاران زندان دیگر هم بسازد.

حکومت ایران که از پاسخ به خواستەهای حق‌طلبانه و دمکراتیك مردم عاجز است سعی در انتقال معترضان از خیابان به زندان دارد اما برای اینکار باید هزاران زندان دیگر هم بسازد.

 

نیروهای امنیتی و سرکوبگر طی روزهای گذشته تعداد نامعلومی از معترضان در شهرهای مختلف را بازداشت کردەاند؛ اقدامی که اتحاد و تجمع اعتراضی خانوداه بازداشت شدگان را به دنبال داشته است.

 

موج دستگیری‌ها نتوانسته که مردم را مرعوب کند و به خانەها بازگرداند. زندانی سیاسی بودن برای انسان‌های آزادیخواه اکنون نشانه افتخار است.

 

در حالی که زندانیان، زندان را به محل مقاومت و مبارزه خود بدل کردەاند، خانواده بسیاری از آنها از جمله در تهران در مقابل زندان اوین به تجمعات خود ادامه دادەاند. آنها تأکید دارند که جای فرزندان عدالت‌خواه آنها زندان نیست.