تجمع پلاتفرم همبستگی با مقاومت عفرین در باسک برگزار شد

پلاتفرم پشتیبانی از ملت کُرد در اقلیم باسک در اسپانیا تجمع اعتراضی در حمایت از عفرین برگزار کرد

پلاتفرم پشتیبانی از ملت کُرد در اقلیم باسک در اسپانیا تجمع اعتراضی در حمایت از عفرین برگزار کرد

 

شرکت کنندگان در این تجمع کە در مقابل ساختمان مرکزی حکومت اسپانیا در بیلبائو برگزار شد نفرت و انزجار خود را از حملە هوایی و زمینی دولت فاشیست ترکیە علیە کانتون عفرین و شمال سوریە برای چندمین بار اعلام کردند. در این تجمع پیام فرستادە شدە توسط فرماندهی ی.پ.ژ برای راهپیمایی اینترناسیونالیستهای اروپا مبنی بر ارتقای فعالیت‌ها برای آزادی عبداللە اوجلان رهبر ملت کُرد و در حمایت از عفرین قرائت گردید. شایان ذکر است که در راهپیمایی مذکور ٩ اینترناسیونال و فمنیست باسک حضور دارند.

 

در ادامه گردهمایی مذکور اطلاعیەای خواندە شد کە در آن با توجە بە نقش کشورهای اروپایی در تأمین و فروش اسلحە بە دولت ترکیە و سکوت آنها در مقابل این حملات رژیم ترکیه و نقش نیروهای روسیە و آمریکا، این حملە را یورشی سرمایه‌داری بر ضد ملت کُرد خواندند.

 

برگزارکنندگان در ادامه ضمن خاطرنشان کردن حملات ارتش غاصب و تبهکاران وابسته به اردوغان در بمبارانهای مراکز درمانی، کمپهای پناهندگان، مکانهای تاریخی و محلات شهری- روستاها، این بمباران‌ها و حملات را نقشە کشورهای منطقە برای از بین بردن سیستم کمونال، دمکراتیک، اکولوژیست و فمنیست روژاوا و شمال سوریە دانستە و خواستار پایان هر چە سریعتر این حملات شدند.

 

معترضان همچنین از دولت سوریە خواستند کە جلوی حملات هوایی ترکیە را گرفتە و از جامعە جهانی خواستند کە سیستم دمکراتیک روژاوا و شمال سوریە را بە رسمیت بشناسند.