تجمع کنندگان هلند: هیچ کس نمی‌تواند اراده‌ی ما را بشکند

کردستانیان و دوستانشان در شهر ماستریخ کشور هلند تجمع کرده و با هم فریاد "آزادی برای اوجالان، استاتو برای روژاوا" را سر دادند

   کوردهای ساکن در کشورهای اروپایی و دوستانشان با شعار "آزادی برای اوجالان، استاتو برای روژاوا" در شهر ماستریخ هلند میتینگی برگزار کردند.

   تعداد کثیری از کوردستانیان مهاجر در کشورهای آلمان، فرانسه، سویس، بلژیک، اتریش و هلند در این میتینگ شرکت کردند.

   زنان کورد با لباس کوردی در این تجمع شرکت کردند. احزاب و طیفهای سیاسی نیز در محل تجمعات خیمەهایی را برپا کردند.

​​​​​​​   همچنین تصویر بزرگی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بر روی تخته‌ی مراسم نصب شده بود. فعالین نیز پرچمهای پ.ک.ک، ک.ج.ک، ی.پ.گ و ی.پ.ژ را بلند کرده بودند.

​​​​​​​   در این مراسم غصب شهرداریهای ه.د،پ و گماردن قیمها نیز محکوم شد.

"ما در مقابل فاشیسم تسلیم نخواهیم شد"
​​​​​​​   بعد از یک دقیقه سکوت به یاد شهدای آزادی، شفق آراباجی از طرف کمیته‌ی تدارکات به سخنرانی پرداخت.

​​​​​​​   شفق حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و تهدید روژاوا را محکوم کرد. وی گفت، "ما امروز مقاومت میکنیم. با مقاومت خود حصر تحمیل شده بر رهبر آپو و ذهنیت فاشیسم را نابود می‌کنیم. خلق کورد ۳۵ سال است که علیه فاشیسم مبارزه میکند. خلق کورد هرگز در مقابل فاشیسم تسلیم نخواهد شد."