حملات دولت ترکیه با راهپیمایی شهروندان کرد در ایتالیا محکوم شد

شهروندان کُرد و دوستان ایشان در شهر تورینوی ایتالیا حملات دولت اشغالگر ترکیه در برابر کانتون را عَفرین با برگزاری راهپیمایی اعتراضی محکوم کردند

شهروندان کُرد و دوستان ایشان در شهر تورینوی ایتالیا حملات دولت اشغالگر ترکیه در برابر کانتون را عَفرین با برگزاری راهپیمایی اعتراضی محکوم کردند.

 

شهروندان کرد در مقابل ساختمان نمایندگی ناتو در شهر تورینوی ایتالیا حملات استعمارگری دولت ترکیه و تبهکارانش را با برگزاری راهپیمایی اعتراضی محکوم کردند.

 

معترضان در این راهپیمایی پرچم های پ.ک.ک، ی.پ.گ و ی.پ.ژ را حمل کرده و با سر دادن شعار"زنده باد رهبر آپو"،"زن، زندگی، آزادی"، اردوغان نژادپرست" از مقاومت تاریخی کانتون عَفرین حمایت کردند.