حمله مسلحانه به ساختمان ه.د.پ استانبول ترکیه

منابع بومی از حمله فرد و یا افراد مسلح ناشناس به ساختمان حزب دمکراتیک خلق ها در شهرک اَسَنلار استانبول خبر دادند.

منابع بومی از حمله فرد و یا افراد مسلح ناشناس به ساختمان حزب دمکراتیک خلق ها در شهرک اَسَنلار استانبول خبر دادند.

 

شب گذشته فرد و یا افراد ناشناس ساختمان ه.د.پ در شهرک اَسَنلار استانبول ترکیه را هدف شلیک گلوله قرار دادند.

 

در این حمله مسلحانه خسارات مادی زیادی به ساختمان ه.د.پ وارد آمد. این حمله تلفات جانی به همراه نداشته است.