حمله پلیس ترکیه در استانبول به منازل شهروندان

کودتای سیاسی دولت آ.ک.پ در برابر شهروندان در باکور کردستان و ترکیه ادامه دارد. شمار زیادی در شهر استانبول بازداشت شدند

کودتای سیاسی دولت آ.ک.پ در برابر شهروندان در باکور کردستان و ترکیه ادامه دارد. شمار زیادی در شهر استانبول بازداشت شدند.

 

بامداد امروز پلیس نژادپرست ترکیه در کلانشهر استانبول به منازل اعضاء ه.د.پ و بعضی از نهادهای مدنی یورش بردند. در حملات پلیس ١۵ شهروند بازداشت شده و به مرکز پلیس استانبول انتقال داده شدند.