دادستانی بلژیک دیپلمات ایرانی را به توطئه برای بمب گذاری متهم کرد

​​​​​​​دادستانی بلژیک می‌گوید اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در وین اتریش به آماده سازی یک حمله تروریستی کمک کرده است

دادستانی بلژیک می‌گوید اسداللە اسدی دیپلمات ایرانی در وین اتریش بە آمادە سازی یک حملە تروریستی کمک کردە است

 

بە گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی بلژیک، اسدالله اسدی را بە همراە سە تن دیگر به برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در فرانسه متهم کرده است.

 

دو نفر از بازداشت شدگان در زمان دستگیری توسط پلیس بلژیک ۵٠٠ گرم مادە منفجرە بە همراە داشتند.

 

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین پایتخت اتریش، حدود سه ماه پیش در آلمان و خارج از حوزه ماموریتش بازداشت شد.

 

دادستانی آلمان در کیفر خواست خود گفته بود او مسئول زیر نظر گرفتن گروه های مخالف در داخل و خارج ایران بودە است. آلمان دو روز پیش او را به بلژیک تحویل داد.

 

ایران با رد تلاش برای بمب‌گذاری در پاریس، سفیر بلژیک را به وزارت امور خارجه فراخوانده است.