سخنگویان کنگره دمکراتیك خلق‌ها و فعالین سوسیالیست بازداشت شدند

در حالی که بامداد امروز سخنگویان کنگره دمکراتیك خلق‌ها و تعداد زیادی از اعضای ه.د.پ و احزاب سوسیالیست توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند خبرها حاکی از صدور حکم بازداشت ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها است.

در حالی که بامداد امروز سخنگویان کنگره دمکراتیك خلق‌ها و تعداد زیادی از اعضای ه.د.پ و احزاب سوسیالیست توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند خبرها حاکی از صدور حکم بازداشت ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها است.

 

دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت سرپیک کمالبای ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها و هفده تن دیگر از اعضای این حزب را صادر کرده است.

 

صلاح‌الدین دمیرتاش همتای او و فیگن یوکسکداغ ریاست مشترک پیشین ه.د.پ نیز بهمراه شمار دیگری از نمایندگان پارلمانی این حزب از حدود یک سال و سه ماه پیش دستگیر و زندانی شدەاند. در مجموع قریب سه هزار تن از اعضای ه.د.پ در این مدت بازداشت شده اند. روزانه بر تعداد زندانیان سیاسی کرد و فعالین چپگرای ترکیه افزوده می‌شود.

 

 نیروهای پلیس ترکیه در آخرین حملات خود، پروفوسور اونور حمزه‌اوغلو و گلستان کوچ‌ییگیت سخنگویان کنگره دمکراتیك خلق‌ها و تعدادی از اعضای ه.د.پ و احزاب سوسیالیستی را طی عملیاتی هماهنگ بامداد امروز در استانبول و ازمیر بازداشت کردند.

 

موج جدید بازداشت‌ها در حالی است که حزب دمکراتیك خلق‌ها دو روز دیگر در یازدهم فوریه کنگره خود را برگزار خواهد کرد.