سوریه نماد ورشکستگی نظم جهانی است

صدها هزار آواره در شمال سوریه به کمک‌های فوری نیاز دارند

صدها هزار آواره در شمال سوریه به کمک‌های فوری نیاز دارند

 

"سوریه به عنوان میدان نبرد قدرت‌های جهانی و حکومت‌های مستبد منطقەای و گروههای مسلح افراطی نقطەای از جهان است که به وضوح می‌توان ورشکستگی نظم جهانی را در آن دید. وحشت و بهت‌زدگی در چشم کودکان و صدها هزار خانوادەی داغدار که بی‌رحمی عریان صاحبان قدرت و سرمایه را به نظارە نشستەاند نشان می‌دهد که جهان ما آنطور که رسانەهای دنیای سرمایەداری به نمایش می‌کشند شیک و اتوکشیده نیست. گزارشی از وضعیت غیرنظامیان رقا و طبقا که امیدارند پس از پایان مصیبت داعش به خانەهای خود بازگردند و دنیای دیگری بسازند."

 

این‌ها جمعی از کودکان جنگ‌زده در شمال سوریه هستند که کودکی آنها با جنگ و آوارگی همراه شده و شاهد خشونت‌های مرگ‌بار در مناطق زندگی خود بودەاند.

 

بهت‌زدگی را می‌شود براحتی در چشمان آنها دید؛ مانند این کودک اهل رقا که روی زمین نشسته و به دیواری تکیه زده است. گفته می‌شود برای بهبودی به عمل جراحی نیاز دارد.

 

این پسر خردسال که تسبیح به دست دارد هم یکی دیگر از هزاران کودک قربانی جنگ است که در میانەی نبردهای رقا زخمی شده و با کمترین امکانات تحت مداوا قرار گرفته است.

مادری که در این سکونت‌گاه موقت پنج فرزندش را دور خود جمع کرده نیز از مشکلات نگهداری از آنان و دشواری وضعیت می‌گوید.

 

میزان فلاکت انسانی روی داده در کشوری مانند سوریه قابل محاسبه نیست. هرچند حکومت مرکزی این کشور قصد دارد همەی تقصیر را بر گردن داعش و دیگر گروههای مسلح افراطی بیاندازد اما واقعیت این است که نه تنها دمشق بلکه قدرت‌های منطقەی و جهانی مداخله گر در این کشور همگی در این جنایت دست دارند.

 

هیچیک از آنها دستکم پاسخی به این کودکان بی‌گناه ندارند که شاهد بی‌رحمی و وحشیگری در دنیایی هستند که روزانه میلیادرها دلار خرج تولید سلاح و جنگ‌افروزی با مطامع سیاسی و اقتصادی می‌شود اما تکه نانی برای آنها پیدا نمی‌شود.

 

در شمال سوریه که تحت حفاظت یگان‌های مدافع خلق و نیروهای سوریه دمکراتیك به پناهگاهی برای صدها هزار آوارەی سوریه بدل شده است افراد زیادی وجود دارند که باید کمک‌های فوری دریافت کنند. نهادهای بشر دوست و شوراهای مردمی در این مناطق که داوطلبانه برای نجات همنوعان خود وارد عمل شدەاند به کمک‌های بین‌المللی فوری نیاز دارند.

 

در شهری مانند طبقا که سه ماه پیش از چنگ داعش آزاد شده اکنون قریب چهارصد هزار آواره زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها در اثر حملات ارتش سوریه و یا ترکیه و گروههای مسلح مذهبی زخمی شده و از نبود امکانات پزشکی کافی رنج می‌برند و جانشان در خطر قرار دارد.