فشار نیروهای امنیتی بر خانواده احمد نیسى

حسن نیسى برادر احمد نیسى در بازداشت ادارە اطلاعات بسر مى‌برد

حسن نیسى برادر احمد نیسى در بازداشت ادارە اطلاعات بسر مى‌برد

 

نیروهاى امنیتى ایران روز جمعه راه هاى ورودى بە منطقه شعیبیه کە مراسم ختم "احمد نیسی" در آن برگزار میشد را بستند و چندین بازرسى گذاشتند تا از ورود مردم بە مراسم ختم جلوگیرى کنند.

 

بە گزارش منابع خبری، بە دنبال ترور احمد نیسى از" رهبران و بنیانگذاران "جنبش آزادى بخش الأحواز "  در لاهه هلند، اداره اطلاعات اهواز پدر او را بازداشت و از مولا نیسى خواستە که مراسم ختم برگزار نشود. اما پدر وی قبول نکرد و براى چند ساعتى در بازداشت ادارە اطلاعات بودە است.

 

روز پنجشنبه نیز نیروهای امنیتی دو برادر احمد نیسى بنام حمد و حسن را بازداشت کردند که فقط یکى از آنها بنام حمد آزاد شد.

 

حسن نیسى برادر احمد مولى نیسى کە تا کنون در بازداشت بسر مى برد ، در سال ۲۰۰۶ دستگیر و براى چندین سال بدلیل فعالیتهاى سیاسى در زندان کارون اهواز در حبس بود.

 

بە گزارش منابع مطلع، نیروهاى امنیتى ایران دیروز همچنین راه هاى ورودى بە منطقه شعیبیه کە مراسم ختم در آن برگزار میشد را مسدود کردند تا از ورود مردم بە مراسم ختم جلوگیرى کنند.

 

 اما با وجود جو امنیتى ایجاد شدە در منطقه شعیبیه، مردم عرب از مناطق مختلف در مراسم حاضر شدند.

 

بعضى از افرادى که براى تسلیت به منزل پدری شهید احمد مولی رفته اند، گفتەاند نیروهاى زیادى در منطقه بودند، فشارها تا حدی بودە کە چادرها و داربست این مراسم توسط نیروهاى امنیتى و لباس شخصی پایین آورده شد و نیروهاى اداره اطلاعات از شعرخوانی عربی و برگزارى "یزله پایکوبی"جلوگیرى کردند. گفته می‌شود مأموران لباس شخصى نیز در بین مردم نشسته بودند.

 

 "احمد نیسى" چهارشنبه شب در شهر لاهه در مقابل درب منزلش با اصابت دو تیر در سینه اش و یک تیر در سرش، کشته شد.

 

تا کنون پلیس هلند نسبت به این حادثه إظهار نظر نکرده است.

 

احمد نیسى یکى از رهبران و بنیانگذاران "جنبش آزادى بخش الأحواز " که در سال ۱۹۹۹ تشکیل شده است.