مسئول حزب سوسیالیست ستمدیدگان در استانبول زندانی شد

پنار تورک مسئول شاخه حزب سوسیالیست ستمدیدگاندر استانبول در پی مخالفت با هجوم ترکیه به عفرین زندانی شده است.

پنار تورک مسئول شاخه حزب سوسیالیست ستمدیدگاندر استانبول در پی مخالفت با هجوم ترکیه به عفرین زندانی شده است.

 

پنار تورک شش روز پیش در استانبول توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

 

او در مصاحبەای مخالفت خود با هجوم ترکیه به عفرین را بیان کرده بود.

 

دولت ترکیه تاکنون صدها نفر را در پی انتقاد یا مخالفت با هجوم به عفرین بازداشت و زندانی کرده است.