وزیر اقتصاد ایران از کار برکنار شد

نمایندگان مجلس ایران روز گذشته (یکشنبه (٢۶ آگوست/ ۴ شهریور) با رأی اکثریت آرا مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی را برکنار کردند

نمایندگان مجلس ایران روز گذشته (یکشنبه (٢۶ آگوست/ ۴ شهریور) با رأی اکثریت آرا مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی را برکنار کردند

 

در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد از مجموع ٢۶٠ رأی ١٣٧ نماینده با برکناری وی موافقت کرده و ١٢١ نماینده دیگر مخالفت کردند.

 

نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را به ناتوانی در کنترل بحران اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تشدید این بحران متهم کردند.

 

طرح استیضاح وزیر اقتصاد روز ١٩ آگوست/ ٢٨ مرداد از سوی ٢٣ نماینده مجلس کلید خورد. برکناری وزیر اقتصاد در حالی است که نمایندگان مجلس روز ٨ آگوست/ ١٧ مرداد هم علی ربیعی وزیر کار را از کار برکنار کرده بودند.