۷۱ملیون نفر پناهنده در سال ۲۰۱۸

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ ملیون نفر موطن خویش را ترک کرده‌اند. 

  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ژنو با انتشار بیانیەای اعلام کرد، در سال ۲۰۱۸ قریب ۷۰.۸ ملیون انسان در نتیجەی جنگ و فشار مجبور به ترک دیار خویش شدەاند. 

  اعلام شده است، در مقایسه با سال ۲۰۱۷ تعداد پناهنگان ۲ ملیون افزایش داشته است. 

  تعداد مهاجران برای اولین مرتبه از مرز ۷۰ ملیون گذشت. تخمین می‌شود این تعداد بیشتر باشد. 

  فیلیپو گراندی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار داشت، گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که اوضاع وخیم‌تر شده و با انتقاد از دبیر امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد، هنگامیکه بر سر مشکلات بشری گفت‌وگو میشود قادر نیست موضعی یکپارچه نشان دهد. 

  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد، برای انسانهای که هر روزه مجبور به ترک دیار خویش می‌شوند لزوم به افزایش حمایت‌ها وجود دارد.