نام دریاچه اورمیه از کتب درسی ابتدایی نیز حذف شد

تصویر و نام دریاچه اورمیه از کتب درسیِ مقطع ابتدائی حذف شده است

تصویر و نام دریاچه اورمیه ازکتب درسیِ مقطع ابتدائی حذف شده است

 

نقشه‌ى روى جلد كتاب فارسیِ مقطعِ دوم ابتدایی كه امسال به چاپ رسيده نام درياچه اروميه و شکل آن حذف شده و این مسئله انتقادهاىِ مختلفى را به همراه داشته است

 

گفتنی است، حذف نام اين درياچه از كتب درسیِ مدارس، عَمدى بوده و سياست جمهورى اسلامى در شرق کردستان بر اين اساس است که برای کودکان کُرد در آینده، نامها و سَنبل‌های گذشته‌یِ ملتشان، معنا و مفهومی نداشته باشد.

 

این در حالیست که طبق گفته کارشناسان محیط زیست، با خشک شدن دریاچه اورمیه، کل منطقه و شهرهای اطراف آن در معرضِ بادهای نمکی قرار گرفته و کشاورزی در این مناطق نابود می‌شود.

 

دریاچه اورمیه که، تاکنون با کارشکنی هایِ سازمان محیط زیست ایران، ٩٧ درصد آن از بین رفته، در حال خشک شدنِ کامل است.