احمد ترک: به امپراطوری ترس ترکیه پایان می‌دهیم

میتینگ‌های انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها در کردستان و ترکیه ادامه دارد. پروین بولدان رییس مشترک ه.د.پ در خنوس و احمد ترک سیاستمدار کُرد هم در شهر رحا در مقابل دهها هزار هوادار ه.د.پ سخنرانی کردند.

میتینگ‌های انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها در کردستان و ترکیه ادامه دارد. پروین بولدان رییس مشترک ه.د.پ در خنوس و احمد ترک سیاستمدار کُرد هم در شهر رحا در مقابل دهها هزار هوادار ه.د.پ سخنرانی کردند. احمد ترک در میان مردم رحا گفت:"در مرحله‌ای تاریخی رهایی از چنگ رژیم ستمکار قرار داریم. طیب از کار برکنار می‌شود، او باید برود."

 

پروین بولدان رییس مشترک ه.د.پ در دیدار با مردم خنوس خلق را به مشارکت گسترده در انتخابات و صیانت از آرای خود فراخواند. وی افزود:"رژیم حاکم و اردوغان حقوق طبیعی کردها را انکار می‌کنند و در تلاش برای نابودی ملتمان دست به هر کاری می‌زنند. ما صاحبان اصلی این سرزمین هزاران سال است که با هویت خود زیسته‌ایم و هیچ نیرویی نمی‌تواند ما را از مبارزه برای دستیابی به آرمانهایمان بازدارد. در پاسخ به یورش فراگیر علیه جامعه، ما هم به طرق گوناگون تلاش برای محافظت خود و نابودی دشمن را گسترده‌تر می‌کنیم."

 

بولدان سپس به سرنوشت دیگر ستمگران تاریخ جمهوری ترکیه پرداخته و خاطرنشان کرد:"آنان که این کشور را مدیریت کرده‌اند همه شاهد بودند که ما در برابر هیچ احدی سر تسلیمیت فرود نیاورده‌ایم. تانسو چیللر، مهمت آغار، کنعان اورن، سلیمان دمیرل و ... همگی می‌دانند که ما کردها شکست ناپذیریم. اردوغان هم نمی‌تواند ما را شکست دهد."

 

همزمان در شهر رحا هم میتینگ انتخاباتی ه.د.پ برگزار شد. احمد ترک سیاستمدار کُرد در جمع مردم رحا خاطرنشان کرد:"ما میراثداران خلقی‌ هستیم که هزاران سال است برای آزادی زندگی کرده. برای نجات از این رژیم ستمکار هم در مرحله تاریخی قرار داریم. طیب از کار برکنار می‌شود، او باید برود. شما عفرین، جزیر و نصیبین را به یاد دارید. علوی‌ها، ستمدیدگان و آنان که حقوق پایمال شده‌ای دارند. ما توانایی تغییر این رژیم را داریم و به این سطح هم رسیده‌ایم، هنر انان در ایجاد امپراطوری ترس است و هنر ما هم در فروپاشی آن. تنها کافیست که برای این هدف بدون وقفه و با توکل به اراده و توان خود فعالیت نماییم."