اعتراض به عملیات اشغال جنوب کردستان توسط ارتش ترکیه

مردم برخی شهرهای اقلیم کردستان برای چندمین بار متوالی در اعتراض بە اقدامات اشغالگرانە ارتش متجاوز ترکیە در جنوب کردستان بە خیابانها آمدند. معترضان خواستار واکنش دولت اقلیم به این مسئله و توقف فوری عملیات نظامی ترکیه بودند.

مردم برخی شهرهای اقلیم کردستان برای چندمین بار متوالی در اعتراض بە اقدامات اشغالگرانە ارتش متجاوز ترکیە در جنوب کردستان بە خیابانها آمدند. معترضان خواستار واکنش دولت اقلیم به این مسئله و توقف فوری عملیات نظامی ترکیه بودند.

اقشار مختلف اقلیم کردستان، اعم از دانشجویان، فرهنگیان و فعالین سیاسی اجتماعی با شرکت در تجمعات و راهپیمایی های گستردە، اقدامات اشغالگرانە ارتش متجاوز ترکیە را محکوم کردند.

 

شرکت کنندگان در گردهمایی هولیر با خواندن بیانیەای ضمن محکوم کردن تجاوز و اقدامات جنایتکارانە رژیم ترکیە از تمام احزاب سیاسی، سازمانهای حقوق بشری، فعالین سیاسی اجتماعی و تمام اقشار مردم خواستند در این مقطع حساس در مقابل اشغالگری صورت گرفتە واکنش نشان دهند.

 

از دیگر سو در شهر کلار اقلیم کردستان نیز تجمع و راهپیمایی با ابتکار عمل جنبش آزادی جامعه کردستان با خواست مشابە برگزار شد.

 

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن تصاویری از رهبر خلق کرد و پرچم حزب کارگران کردستان، شعار " نە بە اشغالگری ترکیە" سر دادند.

 

در گردهمایی پایانی، هاوری جبار ریاست مشترک جنبش آزادی در استان گرمیان اقلیم، با قرائت بیانیەای، سیاستهای اشغالگرانە و قتل عام های صورت گرفتە توسط رژیم ترکیە را اقدامی در امتداد سیاستهای دیرینە کردستیزی این رژیم دانست کە دائما در مقابل دستیابی خلق کرد بە حقوقش دست به حمله می زند.

 

در شبانە روز گذشتە تجمع و گردهمایی های مشابەای در دیگر شهر های اقلیم کردستان از جملە سلیمانە، رانیە و چمچمال نیز انجام شدە است.