اعتصاب غذای لیلا گووَن در ٩٧مین روز ادامه دارد

​​​​​​​اعتصاب غذای فعالین با هدف پایان حصر اوجالان که با پیشاهنگی لیلا گوون انجام می‌شود در شهرهای آمد، هولیر، فرانسه، مخمور، سنگال و سلیمانیه ادامه دارد

لیلا گوون رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک-ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ با هدف پایان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد مدت ۹۷ روز است که در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد.

 

گوون با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان از ٨ نوامبر ٢٠١٨/ ١٧ آبان سال جاری دست به اعتصاب غذای نامحدود زد و اکنون ۹۷ روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

 

ناصر یاغز عضو نمایندگی ه.د.پ در شهر هولیر جنوب کردستان نیز با همین هدف دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است و اعتصاب وی نیز در روز ٨۴ ادامه دارد.

 

همچنین اعتصاب غذای ۱۴ فعال در استراسبورگ فرانسه و همچنین ایمام شیش در انگلستان در روز ۵٨م ادامه دارد.

 

از سوی دیگر اعتصاب غذای گروه اول که در ۱۶ دسامبر در زندانها آغاز شد در روز ۵۹م ادامه دارد. اکنون در زندانهای ترکیه بیشتر از ۳۰۰ زندانی سیاسی در اعتصاب غذا به سر می‌برند.