اعتصاب غذا در مخالفت با حصر اوجالان در سلیمانیه ادامه دارد

اعتصاب غذای جامعه‌ی کارگران مزوپتامیا در سلیمانیه ادامه دارد. دیروز گروه ۶۲م دست به اعتصاب غذا زدند. این گروه شامل افرادی از هر چهار بخش کردستان است.

عصر دیروز ۶۲مین گروه در اعتصاب غذای جامعه ی کارگران مزوپتامیا که ۱۲۲ روز است در مخالفت با حصر در سلیمانیه در اعتصاب هستند، شرکت کردند.

 

این گروه شامل چهار تن از هر چهار بخش کردستان است.

 

ماموستا غمبار، هموطن روژهلات کردستان است که در اعتصاب غذا شرکت کرده است. وی گفت: برای پشتیبانی از لیلا گوون، رهبر آپو، زندانیان سیاسی و مسئله‌ی خلق کرد دست به اعتصاب غذا زده است.

 

وی همچنین گفت: از هر کرد با شأن و شریفی می‌خواهم در راستای دست یافتن به حقوقمان و پایان دادن به حصر رهبر آپو در این اعتصاب شرکت کرده و از آن حمایت کنند.