امیدی بی‌پایان با لبخند

  لبخند بر هر صورتی زیباست، اما برای تعدادی زیباتر است چون راه حقیقت را انتخاب کرده‌اند. زمانی که به حقیقت می‌رسند زیبا می‌شوند و لبخند آنها متفاوت خواهد بود.

  گلهات (ایلول) جاندا، اکرم شیشک در ۱۵ آگوست ۱۹۹۳ /۲۴ مرداد در منطقه بسمل آمد متولد شد و به سمبل مقاومت آمد تبدیل شد. گریلا گلهات فرزند خانواده‌ای میهن‌دوست است، از دوران کودکی به دنبال حقیقت می‌گشت، پس از آنکه مدرسه را به پایان می‌رساند در چولک به دانشگاه می‌رود. گلهات جاندا که در آنجا حقایق بسیاری را درک می‌کند، پاکسازی زبان و پرچم در دانشگاهها را نمی‌پذیرد. گریلا گلهات در مبارزات سیاسی و جوانان شرکت می‌کند. سیاستهای کثیف دشمن را با چشمان خود می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به صفوف گریلا بپیوندد چون تنها مبارزات سیاسی و جوانان وی را ارضا نمی‌کند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۴ به نیروهای گریلا می‌پیوندد.

   گریلا گلهات اینگونه در مورد پیوستنش به صفوف گریلا سخن میگوید: " ۷ سپتامبر ۲۰۱۴ /۱۶ شهریور ١٣٩٣به این نتیجه رسیدم که من هم مانند همه‌ی جوانان کردستان باید به نیروهای گریلا بپیوندم. ٨م سپتامبر ۲۰۱۴ /۱۷ شهریور در لیجه به صفوف گریلا پیوستم. دشمن با زبان، خاک، فرهنگ و انسانیت ما بازی می‌کرد. زمانی که من به پ.ک.ک پیوستم بسیار متعجب شدم زیرا آن پ.ک.ک ای که ما در سیستم با آن آشنا شده بودیم با پ.ک.ک ای که من به آن پیوسته بودم بسیار متفاوت بود. فکر می‌کردم در کوهستان شرایط بسیار دشوار است و من به آسانی آنرا یاد نمی‌گیرم. اما پس از آنکه به نیروهای گریلا پیوستم، به دلیل رهبر آپو و راهی که رفقا به من نشان دادند، یاد گرفتم که بر همه‌ی سختیها چیره شود، این حقیقت زندگی است.
  انسان می‌تواند بر همه‌ی سختیها چیره شود. پس از آنکه به پ.ک.ک پیوستم بیشتر مشغول کار گمرک بودم، کارهای گمرک بیشتر به کار میان مردم مربوط می‌شد. اینگونه با مردم زیاد ارتباط داشتیم.
  زمانی که ما مسئولیت خلقمان را پذیرفتیم، ما هم در میان سیستم مانند آنها زندگی می‌کردیم. به حقیقت رهبری پ.ک.ک واقف شدم که ایدئولوژیست فرد را مقاوم می‌کند. تحت تاثیر زندگی جمعی (کمونال) و رفاقت در پ.ک.ک قرار گرفتم. در میان سازمان نیر بسیار تحت تاثیر روحی جان فدایی رفقایم بودم."

در ایلک شهید شد
   گریلا گلهات پس از مدتی حضور در باشور با پیشنهاد خود به باکور منتقل می‌شود. وی در مورد تجارب خود می‌گوید:"رفتن به باکور کردستان احساسی بسیار متفاوت است، بر روی خاکی که در آن زندگی می‌کنیم، همه‌ گونه فشار و ظلم و ستم دشمنان را دیدم.‌ اکنون هم می‌رویم تا علیه این دشمنان بجنگیم.جنگی همه جانبه است، از نظر زندگی و روحی-روانی این خلق لایق همه چیز هستند. به ویژه حصر تحمیلی بر رهبرمان قابل قبول نیست."

آماده‌ایم تا برای خلقمان جانمان را فدا کنیم.
   انسان نمی‌تواند احساس خود را بیان کند. این احساس بسیار بزرگ است، من هم در گروه بوتان حضور داشتم. بوتان به عنوان قلعه‌ی مقاومت شناخته می‌شود، با این احساسات به باکور می‌رویم. تا رهبری و خلق کرد آزاد شوند، همه‌ی گریلاها تا آخرین قطره‌ی خون خود مبارزه می‌کنند و می‌جنگند. دولت ترکیه باید بداند ما شهید می‌دهیم، اما هزاران تن متولد شده و به کوهستان می‌روند."
  گریلا گلهات در سال ۲۰۱۵ در ایلک طی عملیات انقلابی در جنگ علیه دولت ترکیه به همراه ۱۳ رفیق دیگرش به کاروان شهدا پیوست.
روحش شاد، یادش گرامی