بازداشت باغچی ریاست مشترک ب.د.پ توسط پلیس ترکیه

خندان باغچی ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک شهرستان قلقلی استان وان باکور کردستان از طرف پلیس آ.ک.پ بازداشت شد. 

خندان باغچی ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک شهرستان قلقلی استان وان باکور کردستان از طرف پلیس آ.ک.پ بازداشت شد. 

 

بامداد امروز پلیس ترکیه به منزل خندان باغچی ریاست مشترک شهرداری شهرستان قلقلی استان وان و گلستان باغچی خواهر ایشان یورش بردند. خندان باغچی بازداشت و به مرکز پلیس ترکیه در شهر وان انتقال داده شد.

 

همچنین خندان کاراکویون از مسئولان اجرایی حزب دمکراتیک خلق های شهر وان نیز از طرف پلیس ترکیه بازداشت شد.