باییک: هدف اساسی درهم شکستن فاشیسم است- بخش نخست

جمیل باییک: هدف اساسی در آینده پیش رو درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه است. شعارهایی که تمامی نیروهای دمکراسیخواه در ترکیه را به هم می رساند، درهم شکستن فاشیسم و دمکراتیزاسیون ترکیه است.

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک جمیل باییک در ارتباط با دیدارهای انجام شده با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، انتخابات شهرداری در استانبول و کاررزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان به پرسشهای ما پاسخ داد. 

  - اعتصابهای غذا و روزه مرگ، و نیز مقاومت اجتماعی حکومت ترک را ناچار ساخت که قدمهایی را بردارد. اجازه داده شد که وکیل و خانواده اوجالان با وی دیدار داشته باشند. کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا نیز فاش کرد که از امرالی دیدار به عمل آورده است. این مجموعه اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟
   - در چارچوب کارزار پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم، اعتصای غذای نامحدود و بدون بازگشت با پیشاهنگی لیلا گوون، ریاست مشترک ک.ج.د و نماینده جولمرگ آغاز شد و در زندانها نیز گسترش یافت. در وهله نخست ناصر یاغز در جنوب کردستان، در مخمور آغاز شد. در اروپا رفقای بسیاری نیز به این اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت پیوستند. خلق کرد در مقابل انزوای تحمیل شده بر امرالی بپاخاست. نیروهای دمکراتیک در ترکیه و جهان به منظور پایان دادن به انزوا فراخوان دادند. بدینگونه به حمایت از مقاومت زندانها پیوستند. از سوی دیگر، روشنفکران، نویسندگان و هنرمندانی که وجدان آگاه بشری جهانی هستند نیز به منظور پایان دادن به انزوا فراخوان دادند، نیروهای دمکراتیک در ترکیه، حزب خلق جمهوری و نیز برخی از طرفهای سیاسی نیز به منظور پایان دادن به انزوا بیانیەهایی را منتشر کردند. خصوصا مادران روسری سپید در مقابله با هر گونه از ظلم و فشاری، در مقابل درهای زندانها به تحصن دست زدند. در هر نقطەای شاهد مقاومت بودیم. این مساله حاکمیت آ.ک.پ را بسیار در تنگنا قرار داد. در مواجهه با وضعیتی که در آن هزاران نفر آگاهانه با مرگ پنجه در افکنده بودند،، اگر حاکمیت سکوت میکرد بدون هیچ گمان تضعیف میشد. اگر این حاکمیت مانع از مرگ هزاران انسان نمیشد، چشمان خود را بر آن می بست، تمامی اعتبار خود را در ترکیه و در جهان از دست میداد. حاکمیتی که برای انسانیت ارزشی قایل نباشد، هیچ پیوندی با حقوق بشر نداشته باشد و خصوصا در مواجهه با مرگ در زندانها سکوت پیشه نماید، بدون تردید رسوا خواهد شد. حاکمیت آ.ک.پ در ۴-۵ سال گذشته در ترکیه، کردستان، خاورمیانه و عرصه بین المللی بسیار رسوا شده است. همگان دریافتند که این حاکمیت عاری از دمکراسی بوده و دیکتاتوری شخصی اردوغان غلبه یافته یافته است، هر گفتەای که از زبان وی صادر میشود مانند یک قانون اجرا میشود، قضات و دادگاهها کاملا به وی وابسته هستند. اما دمکراسی و حقوق بشر در ترکیه بر مبنای معیار کشورهای دیگر بسیار عقب مانده است،  در ارتباط با مسالەی حقوق بشر و دمکراسی ترکیه یکی از عقب مانده ترین کشورها است. از سوی دیگر اعتصابات غذا راه را بر خشم عمیق خلق کرد علیه حاکمیت آ.ک.پ باز کرد. نتیجەی این اعتراض نیز از دست دادن قدرت و حاکمیت آ.ک.پ در بیشتر شهرهای کردستان در انتخابات 31 مارس  بود.

  - آیا میتوان گفت که در این میان مکانیزمهای خارجی نیز وجود داشتند که حکومت ترک را به عقب نشینی وادار ساختند؟ 
  - حکومت ترکیه با سیاست، نوع برخوردهای اقتصادی، با اظهار ارتباط دیپلماتیک خود در مقابل جهان دچار مشکلاتی شده است، با بسیاری از متحدان خود دچار مشکل شده است. با آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا دچار مشکل است. از سوی دیگر، با کشورهای عربی نیز مشکلات بسیاری دارد. اما سیاست خارجی این کشور با بن بست مواجه شده است. در نتیجه تلاش دارد از طریق  روسیه تنگناهای سیاسی خود را  حل و فصل نماید. اما امر در کوتاه مدت می تواند مفید واقع شود، اما در دراز مدت میتواند نتیج مهلکی را برای این کشور به دنبال داشته باشد. زیرا دولت ترک یکصد سال است که با حمایت کشورهای اروپایی، با حمایت ناتو و اتحادیه اروپا سیاستهای مبتنی کشتار را علیه کردها به پیش میبرد. با چنین حمایتهایی است که سیاست کشتار علیه کردها تداوم دارد. اگر این حمایت خاتمه یابد، ترکیه نه فقط در داخل این کشور، بلکه در خاورمیانه نیز با مشکلات جدی مواجه میشود. مبارزه جنبش آزادیخواهانه ما در مقابله با فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ که در تمامی عرصەها ادامه دارد،  باعث شده ست که این حاکمیت بیش از پیش رسوا گردد. بعد از آنکه آ.ک.پ در مقابله با مقاومت خلقهای ترکیه بیش از پیش به سرکوب پرداخت،  ویژگیهای واقعی این حزب بیش از پیش آشکار شده است. اما در زمان مقاومت ما، این حکومت دچار مشکلاتی شد و در تنگنا قرار گرفت. با این مقاومت در مقابل جهانیان رسوا گشت.

از سوی دیگر کردها در روژآوا، داعش را در هم شکستند. بر اعتبار کردها در سراسر جهان افزوده شد. خواست آزادی و دست یابی به دمکراسی از سوی کردها را به خوبی دریافتند. در چنین برهەای نبرد علیه کردها، آ.ک.پ را بیش از پیش تضعیف مینماید. آ.ک.پ در سیاست داخلی خود به بن بست رسیدە است. اما تاثیرگذاری وضعیت موجود است که راه را بر قدمهای آ.ک.پ باز کرد. غیر از این، اطلاعی نداریم که آیا تاثیرگذاری خارجی وجود دارد یا خیر؛ نمیتوان بر مساله مشهودی انگشت گذاشت. اما میتوان گفت سیاستهای دولت ترک علیه کردها باعث فشار بر سیاستهای متحدان ترکیه در خاورمیانه میشود. به همین دلیل  نیروهای بین المللی-اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلستان،  نیروهایی که خواهان تاثیرگذاری بر منطقه هستند، احتمالا خواهان کاستن از دامنه جنگ بین کردها و ترکها هستند. زیرا تنش بین کردها و دولت ترک، جنگ بین آنها سیاستهای بسیاری از این نیروها را در خاورمیانه تحت تاثیر و فشار قرار می دهد. نمونه مشهود ان در سوریه قابل مشاهده است. در سوریه کردها با نیروهای ائتلاف در ارتباط هستند. اما از سوی دیگر ترکیه نیز متحد نیروهای ائتلاف به شمار میرود. کردها میخواهند که در شمال سوریه از حیاتی آزاد و دمکراتیک برخوردار باشند. سوریه دمکراتیک شود. اما ترکیه از دمکراتیزاسیون سوریه، از حیات آزاد دمکراتیک کردها میترسد. زیرا در صورت دمکراتیزاسیون سوریه، کردها از مبانی حقوقی و قانونی برخوردار گشته و این امر در تضاد با کلیت آنها قرار دارد. اما دولت ترکیه علیه دمکراتیزاسیون سوریه قرار گرفته است. علیه حیات آزاد و دمکراتیک کردها در یک سوریه دمکراتیک قرار دارد. به همین دلیل علیه کردها در روژآوا و شمال سوریه قرار میگیرد. این وضعیت بیش از همه آمریکا را دچار مشکلاتی مینماید. از یک سوی آمریکا با ترکیه متحد است، و از سوی دیگر با کردها نیز علیه داعش مبارزەای مشترک را به پیش برده است.  به همین دلیل ما براین باوریم که احتمال دارد که برخی از نیروها از نبرد سنگین بین کردها و ترکها دچار ناراحتی شدەاند.

کردها با اعتصاب غذا در مقابله با دولت ترک، حاکمت آ.ک.پ را بیش از پیش در تنگنا قرار دادند. اما ما اطلاعی نداریم که آیا برخی از نیروها که ادامه چنین وضعیتی را برای سیاستهای خود در خاورمیانه باعث دشواری میدانند، در این زمینه با ترکها سخن گفته باشند یا نه. این مساله یک گمان است؛ بدون تردید ما براین باوریم که این نتیجه، نتیجه مقاومت است. زیرا ما میدانیم که اتحاد آ.ک.پ- م.ه.پ چگونه با کردها تعامل دارند. ما میدانیم که در سوریه چگونه با کردها تعامل دارند. در جنوب کردستان، در شمال کردستان چگونه با کردها برخورد میکنند، حملات آنها را می بینیم. هزاران سیاستمدار را دستگیر کردەاند. سیاستهای مبتنی بر کشتار کردها را به پیش میبرند. یعنی دشمنی با کردها در بالاترین سطح خود ادامه دارد. دیدار وکلا با رهبری نتیجه این مقاومت عظیم است. مقاومت اعتصاب غذا براستی بسیار بزرگ و تاثیر گذار بود. اگر اندکی دیگر ادامه مییافت میتوانست به فروپاشی حکومت آ.ک.پ منجر شود. خشم در جامعه افزایش یافته بود. به منظور ممانعت از انفجار اجتماعی بود که چنین قدمی برداشته شد. همزمان با رسوایی آنها در جهان خارج،  فشار افکار عمومی در خارج نیز تاثیرگذار بود که آ.ک.پ را مجبور به برداشتن چنین گامی نمود.

   - حکومت، گمانهای موجود در ارتباط با انتخابات استانبول را ارزیابی میکند. به رغم آنکه از موضع حزب دمکراتیک خلقها اطلاع داریم، چرا چنین گمانهایی همچنان وجود دارند؟
  - دیدار نخستین قبل از انتخابات استانبول انجام شد و پیام رهبری متشکل از ۷ بند، با تاخیر اعلام شد و در روز فسخ نتیجه انتخابات استانبول رسانەای و اعلام شد و این امر نیز در میان برخی از طرفین مایه بحث واقع شد. ضرب المثلی در این باره وجود دارد. 'دهان هیچ کەسی کیسەی نیست کە شما بتوانی در آن را ببندی'.  خصوصا در شبکه های اجتماعی هرکس به اظهار نظری میپرداخت. حکومت آ.ک.پ پیام رهبر اپو را دیر و با تاخیر تحویل داده و راه را براین امر گشود که در روز منحل کردن نتایج انتخابات استانبول این پیام ۷ ماده ای منتشر شود. به همین دلیل برخی از گروها این مساله را محل تردید و شبهه قرار دادند. زیرا در عصر کنونی، کسانی که سازمان را نمی شناسند، بدون آنکه این مرحله و فرایند را به درستی درک کنند، هر آنچه را میخواهند برزبان میآورند. این مقاومت همان اندازه که حاکمیت را تحت فشار قرار داد، مقاومت و اعتصاب غذا در همان روزی که بود، اگر اعتصاب ادامه می یافت میتوانست بیش از این نیز حاکمیت را دچار مشکل نماید. اما ما براین باوریم که در پشت این شبهه اندازی میت حضور دارد. مراکز جنگ ویژه و گلادیوی قصر [اردوغان] حضور دارند. میت و گلادیوی قصر با انتشار این اخبار شبهه براندازانه درصدد بودند که اتمسفری بدین شیوه را ایجاد کرده و نشان دهند که در بین حاکمیت آ.ک.پ و جنبش آزادیخواهی خلق کرد پیوندهایی وجود دارد، بر سر انتخابات استانبول معماله ای در جریان بوده و درصدد فریب و اغوای جامعه برآمده اند. از این طریق درصدد برآمدند که برخی از گروهها را علیه حزب دمکراتیک خلقها و کردها تحریک نموده و نیز نشان دهند که آک.پ میتواند با رهبر آپو، جنبش آزادیخواهی خلق کرد فرایند جدیدی را آغاز نماید، و از این طریق خشم و نارضایتی کردها علیه آ.ک.پ را تقلیل دهند. اما چنین مساله ای اصلا در جریان نیست.

در دیدارهای امرالی به هیچ شیوەای در ارتباط با انتخابات استانبول گفتوگویی انجام نشده است. فقط در دومین دیدار، وکلا اعلام داشتند که پیام با تاخیر اعلام گشته به همین دلیل مجبور شدند که در 6 ماه مه آن را منتشر نمایند. به همین دلیل نیز رهبر آپو به آ.ک.پ اشاره کرده است. باید بر این مساله متمرکز شد؛ رهبر آپو در امرالی چه میگوید؟ به مساله توافق اجتماعی اشاره میکند. به دوری از دشمنی و خصومت اشاره میکند، به سیاست دمکراتیک، حل مشکلات از طریق  سیاست دمکراتیک، از طریق عقلانیت، فرهنگ اشاره میکند. چه کسانی با اتخاذ موضع علیه گفتەهای رهبر آپو سیاست ورزی می کند؟ حاکمیت آ.ک.پ  دشمن تمامی کردها محسوب میشود. رهبر آپو در این ملاقات آشکارا اعلام داشته است که سیاست آنان اشتباه است، یا چنین سیاستهای آنها نمیتوانند مشکلات ترکیه را حل نمایند. سیاست دمکراتیک، صلح شرافتمندانه، نه دشمنی و خصومت، بلکه توافق اجتماعی؛ این مسائل با کدامین ذهنیت میتواند حاصل شود؟ بدون شک با ذهنیت دمکراتیک؛ با نیروهای دمکراتیک و فرایند دمکراتیزاسیون. آن زمان است که مخاطب پیام رهبر آپو شناخته میشود، نیروهای دمکراسیخواه. این پیام آشکار است.

از سوی دیگر، حزب دمکراتیک خلقها اعلام نمود که در ۳۱ مارس چگونه این حزب در انتخابات شرکت کرده و چگونه نیز شرکت مینماید. یعنی موضع خود را برای درهم شکستن ائتلاف آ.ک.پ- م.ه.پ تداوم میبخشد. مشخص نمود که با نیروهای دمکراسی عمل خواهد کرد. نیروهای دمکراسیخواه در مقابل چه کسانی هستند؟ علیه اتحاد آ.ک.پ- م.ه.پ. امری بدیهی است. از همین رو برای درهم شکستن نامزدهای آ.ک.پ- م.ه.پ به مبارزه دست زده اند. موضع حزب دمکراتیک خلقها بدینگونه است. این امر بدین معنا نیست که کردها به کدام حزب یا کدام شخص رای بدهند؛ سیاست درهم شکستن ا.ک.پ- م.ه.پ سیاست کردها برای کسب رای و دمکراتیزاسیون است. زیرا مشکلات کردها از طریق دمکراتیزاسیون حل خواهند شد. حزب عدالت و توسعه از چنین ذهنیتی برخوردار نیست. ا.ک.پ به منظور تقویت و تحکیم حاکمیت خود، به منظور کسب رای، به منظور کسب رای کردها سخنان عوامفریبانه ای را در برهەهایی بر زبان آورد، اما بعد از تحکیم حاکمیت خود با ذهنیت کلاسیک خود از دولت و سیاستهای مبتنی بر قتل عام و دشمنی با کردها، این سیاستها را ادامه داد. با م.ه.پ به ائتلاف دست زد که شدیدا به سیاستهای مبتنی بر کشتار کردها اعتقاد دارد. این واقعیت امروز است. کردها چه سیاستی را اتخاذ کردند؟

کردها چه موضعی دارند؟ از یک طرف حاکمیت آ.ک.پ قرار دارد که عفرین را اشغال کرده است، به دشمنی با انقلاب روژآوا میپردازند و روزانه به تهدید دست میزنند، شهرهای کردها را ویران کرده و تخریب میکنند، هر روز در هر نقطەای که ممکن باشد به کردها حمله میکنند، در شنگال و مخمور حملات  هوایی دامه دارند و جنویب کردستان را اشغال کردەاند.  بین گریلاهای آزادیبخش کردستان و نیروهای  نظامی متحد با آ.ک.پ/ م.ه.پ هر روز نبردهای سنگینی در جریان است. نظامیان جان خود را از دست میدهند، گریلاها نیز. در چنین وضعیتی این سوال مطرح است که آیا همچنان این سیاست را با اصرار تداوم میبخشید؟ از خلق کرد و حزب دمکراتیک خلقها چه انتظاری باید داشت؟ موضع ما باید چگونه باشد؟ آیا خلق کرد میتواند به قاتلان خود رای بدهد؟ آیا می تواند رای خود را به کسانی بدهد به کردها حمله کرده و درصدد نابودی آنها هستند؟ این انتظار حماقت است. چگونه خلق کرد میتواند به کسانی رای بدهد که در صدد از میان برداشتن آنها هستند؟ چرا کردها باید رای خود را به کسی بدهند که عفرین را اشغال کرده است؟ به دشمنی با انقلاب روژآوا می پردازد، شنگال و مخمور را بمباران می کند؟ هر روز به حمله دست می زند، به دلیل سیاستهای جنگی آنها گریلاها و نظامیان ارتش ترک جان خود را از دست می دهند، شهرهای کردها تخریب می-شوند، نمایندگان مجلس، شهرداران و هزاران سیاستمدار دمکراتیک دستگیر میشوند، در میان صفوف حزب دمکراتیک خلقها یک مبارز نماینده است. آیا باید کردها به دشمنان خود رای بدهند؟ به کسانی رای بدهند که درصدد نابودی کردها هستند؟ اکنون چه کسی با کردها به عداوت و دشمنی دست میزند؟ اکنون دوران همانند زمان سالهای ۱۹۳۰-۱۹۵۰ ، دهه ۶۰ تا ۸۰است.

 در تمامی جهان یک واقعیت وجود دارد؛ هر زمان که دین در قالب و ماسک ملت پرستی ظاهر شده باشد، در همانجا سیاستهای مبتنی بر کشتار به  پیش برده شدەاند. اکنون اردوغان، آ.ک.پ بیش از هر زمان دیگری دین را به ماسکی برای ملیگرایی بدل کرده است؛ نیروهای اسلامی پیش از این  به سختی از سیاستهای مبتنی بر قتل و کشتار خلق کرد حمایت کردەاند، یا حداقل بی طرف می ماندند. اردوغان برای نخستین بار نیروهای اسلامی را در تاریخ ترکیه وارد مساله کشتار کردها نموده است. اردوغان این کار را کرده است، حاکمیت آ.ک.پ به این مساله دست زده است. بدون تردید باید کردها در این رابطه موضعگیری نمایند. در این رابطه کردها موضعی شفاف داشته باشند. سیاست حزب دمکراتیک خلقها مشهود است؛ فعالیتها و اقدامات آ.ک.پ در خلال 5 سال اخیر نیز مشهود هستند. آنکه به دشمنی کردها دست میزند، حاکمیت آ.ک.پ است. هیچکس به اندازه آ.ک.پ اینچنین مرتبا و مداوم از یک ملت و یک دولت و پرچم سخن نگفته است. پیش از اردوغان کسانی که اینگونه برخورد می کردند، فراوان نبودند. حاکمان و مسئولان دشمنان کرد بودند، سیاست دولت کلاسیک در ارتباط با کردها پیگیری میشد، اما نه دمیرل، نه ییلماز و نه چیلر و اجویت و نه دیگران شب و روز مرتبا شعار فاشیستی یک ملت، یک دولت و یک پرچم را تکرار نمیکردند.

مساله کرد با نوع برخورد و این نوع حاکمیت به راه حلی دست نمییابد. با مبارزه دمکراسی و دمکراتیزاسیون ترکیه این مساله به راه حل دست مییابد. حاکمیت آ.ک.پ دشمن دمکراسی و دشمن نیروهای دمکراسیخواه است. هر نیرویی که به دمکراسی اشاره مینماید و هر نیرویی که این رژیم را نقد می کند بلافاصله دستگیر میشود. ایا در چنین فضایی حل مساله کرد امکان پذیر است؟ برعکس، عدم دست یابی به راه حل مساله کرد را دشوارتر مینماید. راه حل مساله کرد به کنار، در مساله کرد، صبح تا شب به قتل و از میان برداشتن و نابودی کردها دست میزنند. در چنین وضعیتی که تمامی حقایق در دسترس هستند، تلاش دارند تا نشان دهند که کردها اکنون به آ.ک.پ رای داده و موضع انتخاباتی ۳۱ مارس خود را تغییر میدهند. ما بار دیگر اعلام میداریم که آفرینش چنین جوی از اغوا و فریب از جمله اقدامات گلادیوی قصر است.  از این طریق درصدد هستند تا کردها و نیروهای دمکراسیخواه را در مقابل یکدیگر قرار دهند. درصددند تا سیاست‌های کردها را به منظور درهم شکستن آ.ک.پ- م.ه.پ  را خنثی سازند.

کردها نه به خاطر حزب جمهوریخواه خلق و نه به خاطر امام اوغلو رای میدهند؛ کردها به خاطر منافع خود رای میدهند. به منظور تامین آیندەای از دمکراسی برای خود در ترکیه رای میدهند. به همین منظور موضع خود را تغییر نخواهند  داد. درهم شکستن حاکمیت آ.ک.پ/ م.ه.پ برای کردها پیروزی بزرگی است؛ اگر حاکمیت آ.ک.پ/ م.ه.پ از بین برود، راه بر دمکراتیزاسیون ترکیه هموار خواهد شد. اما نیروهای دمکراتیک در هر جا باشند، حزب دمکراتیک خلقها و کردها نیز در همانجا هستند. نباید که نیروهای دمکراسی در یک سوی و حزب دمکراتیک خلقها در سوی دیگر باشد. حزب دمکراتیک خلقها، حزبی نیست که کسب ۱۲ درصد آرا را هدف قرار داده باشد. همانگونه که رهبر آپو گفته است: حزبی که میتواند حداقل ۳۰ درصد آرای جامعه دمکراتیک را به سوی خود جلب نماید. در این چارچوب میتواند آزای بیشتری را نیز از حزب جمهوری خلق به سوی خود جلب نماید. از سوی دیگر میتوانند بخش دیگری از آرای خود را از نیروهایی که به آ.ک.پ رای میدهد نیز بگیرند. بدیهی است که اعضای حزب دمکراتیک خلقها، نیروهای دمکراسیخواه، کارگران، زنان و جوانان، فرودستان و جوامع تحت ستم نیز میتوانند به جمع رای دهندگان به این حزب بپبوندند. اما حزبی خواهد بود که علیه فاشیسم ا.ک.پ/ م.ه.پ منسجمترین موضع و اتحاد را نشان خواهد داد. اما باید کاملا توجه کرد که منبع این خبر شبه براندازانه که کردها به آ.ک.پ رای میدهند خود این حزب است. این خبر شبهه برانگیز را خودشان به خبر روز تبدیل کردەاند. از سوی دیگر برخی از طرفین ملت پرست در ارتباط  با مساله کرد متمایز از آ.ک.پ/ م.ه.پ فکر میکنند. از فراخوانهای جنگی آ.ک.پ/ م.ه.پ خود را برحذر میدارند. عدەای وجود دارند که شکست امام اوغلو را انتظار کشیده و مترصدند تا این شکست را بر گردن کردها بیاندازند. به بخشی از این سوداگری تبدیل شده اند. اما کردها و حزب دمکراتیک خلقها نباید به گلادیوی قصر گوش دهند، به شایعات میت و این سخن که کردها با آ.ک.پ ارتباط دارند، گوش دهند. آنها در مسیر صحیح خود گام بر میدارند. مسیر درست و صحیح مسیر 31 مارس است. در این راه میتوانند راه را بر دمکراتیزاسیون ترکیه بگشایند. میتوان در ترکیه راهکار و ذهنیت جدید آفریده شود. به همین دلیل کردها در 23 ژون بدون تردید میتوانند با عزمی راسخ در انتخابات شرکت کنند. این رفتار انتخاباتی که ما را حتی اگر قبول هم نداشته باشند باز هم رای می دهیم، موضعی اشتباه است. قبول کردن به چه معناست؟ کردها برای منافع خودشان رای می دهند. برای دمکراتیزاسیون ترکیه، برای حل مساله کرد رای میدهند. از همین رو لازم است با عزمی نستوه، با طیب و روحیه مطالبه گری موضع خود در ۳۱مارس، در انتخابات شرکت نمایند.