بمباران روستاهای خلیفان و سیران از سوی هواپیماهای ارتش ترک

ارتش اشغالگر ترک روستاهای خلیفان و سیران از توابع شهر سوران در جنوب کردستان را بمباران کرد. در جریان این بمباران باغ و مزارع شهروندان کرد دچار آتش سوزی شدند. در ارتباط با زیانهای جانی این بمباران تا کنون اطلاعای در دست نیست.

  بمباران هواپیماهای جنگی ارتش ترک و هلیکوپترهای اتک نواحی غیر نظامی جنوب کردستان را بمباران مینمایند. حملات دولت ترک به منظور تخلیه روستاهای منطقه خاکورک و برادوست از شهروندان غیر نظامی همچنان ادامه دارد. طی ساعات روز گذشته،  روستاهای خلیفان و سیران از توابع شهر سوران در جنوب کردستان مورد حمله قرار گرفت. در ارتباط با خسارات جانی این بمباران تا کنونی اطلاعی در دست نیست. اما گزارشها حاکی از آتش سوزی وسیع در باغات و زمینهای زراعی کشاروزان منطقه است.

  بعد از این بمباران هلیکوپترها، هوپیماهای جنگی نیز به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان، بر فراز آسمان این منطقه به پرواز درآمدند. در ساعات پایانی شب گذشته، برای بار دوم بمباران این مناطق از سوی هوایپماها وهلیکوپترهای ارتش ترک از سر گرفته شده است.