تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ؛ پلیس ترکیه به منازل شهروندان حمله کرد

پلیس نژادپرست ترکیه به منازل شهروندان در استان جولمِرگ حمله کرد و چند نفر را بازداشت کرد

پلیس نژادپرست ترکیه به منازل شهروندان در استان جولمِرگ حمله کرد و چند نفر را بازداشت کرد.

 

پلیس ترکیه بامداد امروز در استان جولمرگ شمال کردستان به منازل شهروندان کُرد حمله کرد و تعدادی را بازداشت کردند. افراد بازداشت به مرکز پلیس شهر جولمرگ انتقال داده شدند.