تداوم کودتای سیاسی حکومت آ.ک.پ/ بازداشت شماری از شهروندان در وان و آنتالیا

کودتای سیاسی دولت آ.ک.پ در برابر شهروندان باکور کردستان و ترکیه همچنان ادامه دارد. شمار زیادی از شهروندان در شهر وان باکور کردستان و آنتالیا در ترکیه بازداشت شدند

کودتای سیاسی دولت آ.ک.پ در برابر شهروندان باکور کردستان و ترکیه همچنان ادامه دارد. شمار زیادی از شهروندان در شهر وان باکور کردستان و آنتالیا در ترکیه بازداشت شدند.

 

پلیس ترکیه بامداد امروز در دو شهر وان شمال کردستان و آنتالیا در ترکیه به منازل شماری از شهروندان یورش برد. در حملات پلیس شمار زیادی از شهروندان بازداشت و به مراکز پلیس دو شهر مزکور انتقال داده شدند.