تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه علیه نیروهای مدافع شرق کردستان

به دنبال عملیات نیروهای شرق کردستان علیه یک پایگاه سپاه پاسداران در مریوان، فرمانده نیروی زمینی سپاه اعلام کرد به دنبال انتقام گیری از مجریان این عملیات هستند.

بە دنبال عملیات نیروهای شرق کردستان علیە یک پایگاە سپاە پاسداران در مریوان، فرماندە نیروی زمینی سپاە اعلام کرد بە دنبال انتقام گیری از مجریان این عملیات هستند.

 

بە نقل از تسنیم وابستە بە سپاە، روز گذشتە محمد پاکپور، فرماندە نیروی زمینی سپاە پاسداران طی سخنانی، بار دیگر تهدیدهای قبلی خود و دیگر مقامات نظام را نسبت بە احزاب مخالف و اپوزیسیون تکرار کرد.

 

سخنان و واکنشهای فرماندە نیروی زمینی سپاە در حالی اعلام میشود کە ماە گذشتە نیروهای مدافع شرق کردستان ی.ر.ک در واکنش بە حملات سپاە، عملیاتی علیە یک پایگاە این نیرو انجام دادند کە در نتیجە آن ٢٠ تن از اعضای سپاە از پای در آمدند.

 

نیروهای شرق کردستان اعلام کرده بودند این عملیات را در واکنش بە ترور اقبال مرادی فعال سیاسی -مدنی در اقلیم کردستان و همچنین جانباختن چهار گریلایِ این نیرو در حملاتِ سپاە، انجام داده بودند.