توطئه‌ی بینالدولی بر علیه کردستان در ٨ شهر جنوب میهن محکوم شد

​​​​​​​در ٨ شهر جنوب کردستان به منظور محکوم کردن توطئه‌ی بین‌الدولی ۹ اکتبر سال ۱۹۹٨ سلسله راهپیمایی برگزار شد

در ٨ شهر جنوب کردستان به منظور محکوم کردن توطئه‌ی بین‌الدولی ۹ اکتبر سال ۱۹۹٨ سلسله راهپیمایی برگزار شد.

 

با پیشگامی کمیته‌ی آزادی برای اوجالان در شهرهای سلیمانیه، هولیر، دربندیخان، رانیه، کلار و تق‌تق با شعار "انزوای تحمیل شده به رهبر آپو محاصره کردن آزادی خلق‌هاست" راهپیمایی انجام شد و همچنین توطئه‌ی ۹ اکتبر محکوم شد.

 

هم زمان در شهرهای کرکوک، مخمور و دهوک تجمع و راهپیمایی انجام شد و این توطئه‌ی بین‌الدولتی محکوم شد.

 

در این تجمعات اعتراضی انزوای تحمیل شده به عبدالله اوجالان محکوم شد و اعلام شد: هدف از این انزوای تحمیلی بی‌تاثیر کردن خلق کُرد است، همچنین این اقدام هجومی همه جانبه به دستاوردهای خلق کُرد می‌باشد.

 

در این تجمعات سکوت سازمانهای بین‌المللی و به خصوص سازمان جهانی منع شکنجه سی‌پی‌تی محکوم شد و تاکید شد که مبارزات خلق کُرد برای آزادی رهبر آپو بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

 

این تجمعات با شعارهای "زنده‌باد آپو"، "آزادی برای اوجالان" پایان یافت.