حزب دمکراتیك خلق‌ها دفاتر انتخاباتی خود افتتاح کرد

حزب دمکراتیك خلق‌ها که تنها حزب طرفدار صلح در انتخابات پارلمانی ترکیه است خود را برای انتخابات بیست و چهارم ژوئن آماده می‌کند.

حزب دمکراتیك خلق‌ها که تنها حزب طرفدار صلح در انتخابات پارلمانی ترکیه است خود را برای انتخابات بیست و چهارم ژوئن آماده می‌کند.

 

در همین راستا دفاتر انتخاباتی ه.د.پ در شهرهای آمد و استانبول طی مراسمی گشوده شدند.

 

شعبات ه.پ.د در شهرهای مختلف تحت فشارهای امنیتی تلاش کرده اند با مردم رابطه برقرار کنند.

 

در مراسم گشایش ستاد انتخاباتی در شهر آمد، گروهی از فعالین جنبش زنان و مادران صلح نیز شرکت کردند.

 

نماینده ه.د.پ در مراسم گشایش دفتر انتخاباتی در استانبول نیز تأکید کرد که علیرغم سانسور شدید رسانەها و تداوم سرکوب دولتی، حزب دمکراتیك خلق‌ها بار دیگر نمایندگان خود را راهی پارلمان خواهد کرد.