دادستانی ترک برای ٧٨٠مین بار با درخواست وکلای اوجالان مخالفت کرد

​​​​​​​وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد صبح امروز برای ملاقات با موکل خویش به دادستانی جمهوری در شهر بورسای ترکیه مراجعه کردند، اما دادستانی یک بار دیگر با درخواست ملاقات وکلا مخالفت کرد

نوروز اویسال، مظلوم دینچ و فواد جوشاجاک وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای ملاقات با وی به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند. 

 

دادستانی رژیم ترکیه برای ٧٨٠مین بار متوالی با بهانه‌ی واهی از ملاقات وکلا با رهبر خلق کرد ممانعت نمود.