دادستان رژیم ایران در سنه با آزادی سحر کاظمی مخالفت کرد

​​​​​​​از سنه خبر می‌رسد که دادستان جمهوری اسلامی با درخواست آزادی سحر کاظمی فعال محیط زیستی مخالفت کرده است

از سنه خبر می‌رسد که دادستان جمهوری اسلامی با درخواست آزادی سحر کاظمی فعال محیط زیستی مخالفت کرده است

 

به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان سحر کاظمی فعال محیط زیستی در طول ٧٢ روز بازداشت روزانه به بازداشتگاه اطلاعات منتقل و مورد بازجویی قرار گرفته است، پس از هر بازجویی هم دوباره به زندان مرکزی سنه بازگردانده شده است.

 

به گفته این منبع خبری هرگونه تماس فعال زیست محیطی از چند هفته گذشته با خانواده‌اش قطع شده و از وضعیت فعلی وی خبری در دست نیست.

 

اداره اطلاعات و دادگستری رژیم در سنه پس از مراجعه‌های مکرر خانواده این فعال زیست محیطی گفته‌اند که سحر کاظمی به دستور دادستان سنه تحت قرار بازداشت موقت است و با درخواست خانواده مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه مخالفت کرده است.

 

لازم به ذکر است که سحر کاظمی فعال محیط زیست اهل سنه در پنج‌شنبه ١٨ مرداد/ ٩ آگوست سال جاری در یورش نیروهای اداره اطلاعات سنه به منزل شخصی بازداشت گردید و به بازداشت‌گاه اطلاعات منتقل شد.