درخواست کنگره ملی کردستان از کمیته‌ منع شکنجه و افکار عمومی جهان

کنگره ملی کردستان خواستار خاتمه‌ی فوری انزوا، مدنظر قرار دادن درخواستهای مشروع اعتصاب کنندگان شد؛ به همین منظور از نهادهای حقوق بشری، کمیته‌ی منع شکنجه اتحادیه اروپا و افکار عمومی جهانی خوستار در پیش گرفتن اقدامات لازم شد.

کنگره ملی کردستان از اعتصاب کنندگان نیز خواست که به اقدامات فدایی پایان دهند. کمیتهی حقوق بشر کنگره ملی کردستان در ارتباط با وضعیت اخیر اعتصاب کنندگان بیانیهای مکتوب را منتشر نمود.

 

لازم است که زندانیان سیاسی و فعالان کرد به زندگی خود پایان ندهند

کنگره ملی کردستان خاطرنشان ساخت که در زندانهای ترکیه چند ماه است که زندانیان سیاسی کرد به منظور پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد، عبدالله اجالان دست به اعتصای غذا زدهاند. از ٢٠ فوریه تا کنون ٧ زندانی سیاسی کرد که ۴ زن نیز در این میان جای دارند، همراه با یک شهروند آلمانی به همین منظور به زندگی خود پایان دادهاند.

 

در این بیانیه از زندانیان سیاسی خواسته شده است که به هیچ نحوی از انحا به زندگی خود پایان ندهند. دست زدن به چنین اقداماتی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه تهدیدهای بزرگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

 

درخواست اقدامات فوری و لازم برای پایان دادن به انزوا

در بیانیهی کمیتهی حقوق بشر کنگرهی ملی کردستان بر لزوم پایان دادن به انزوای اوجالان تاکید و آمده است: لازم است مطالبات مشروع زندانیان سیاسی و اعتصاب کنندگان پاسخ داده شوند. در خاتمهی این بیانیه آمده است: از تمامی سازمانهای حقوق بشر کردستان، بین‌المللی و کمیتهی منع شکنجه اتحادیهی اروپا  و تمامی رسانههای کردستانی می‌خواهیم که همه با هم برای دستیابی به مطالبات زندانیان و تمامی دیگر اعتصاب کنندگان و حفظ زندگی آنان، تمام توان خود را به کار گیرند.