در تاتوان ۹ عضو شهرداری ه.د.پ از کار برکنار شدند

در تاتوان از میان ۱۴ عضو شورای شهرداری، ۹ تن از کار برکنار شدند

در انتخابات ۳۱ مارس/۱۱ اسفند، آ.ک.پ با اختلاف بسیار کمی شهرداری تاتوان را بدست آورده بود. در این انتخابات ۱۴ تن از لیست ه.د.پ و ۱۱ تن از لیست آ.ک.پ کاندید شده بودند.

 

به دلیل آنکه در شورای شهرداری تاتوان تعداد اعضای ه.د.پ بیشتر بودند، دیروز به اتهام حکم بازجویی، ۹ عضو ه.د.پ از شورای شهرداری تاتوان از کار برکنار شدند.

 

اسامی افرادی که توسط دولت ترک از کار برکنار شده اند عبارتند از:

سراپ چکماک گنج، دیار اوراک، سوات یتیشکین، احمد ساگنچ، عیسی تاش، شکرو آیدمیر، ندیم تورمیش، چتین یلماز و سلامی کاراهان