در ١٢۵مین روز اعتصاب غذا هیئتی از جنوب کردستان با لیلا گووَن دیدار کردند

هیئت شامل دکتر حکیم عبدالکریم و شورش خالد اعضای شورای مدیریت آکادمی سیاست و فکر دمکراتیک، هیلال شوکت عضو پلاتفورم هورام، بختیار مصطفی عضو مکتب سیاسی حزب زحمتکشان کردستان بود. دولت ترک از ورود روناک فرج عضو جنبش آزادی کردستان و همراهی هیئت جلوگیری کرد

با هدف اعلام حمایت از لیلا گووَن هیئتی از باشور کردستان به باکور کردستان رفتند و در شهر آمد از لیلا گوون رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ که برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد مدت ۱۲۵ روز است دست به اعتصاب غذا زده است ملاقات کردند.

 

هیئت شامل دکتر حکیم عبدالکریم و شورش خالد اعضای شورای مدیریت آکادمی سیاست و فکر دمکراتیک، هیلال شوکت عضو پلاتفورم هورام، بختیار مصطفی عضو مکتب سیاسی حزب زحمتکشان کردستان بود.

 

روناک فرج عضو جنبش آزادی جامعه‌ی کردستان نیز در این هیئت حضور داشت اما در دروازه‌ی مرزی ابراهیم خلیل اجازه‌ی ورود به باکور کردستان به وی داده نشد.

 

هیئت پیام ناصر یاغز و زنان اعتصاب کرده‌ی هولیر را به لیلا گوون رساند. لیلا گوون نیز از آنها سپاسگذاری کرد و گفت: "انقلاب بدون قربانی دادن ممکن نیست. امیدوارم این اعتصاب سبب اتحاد ملی ما شود."

 

سپس این هیئت به دیدار پارلمانتاران اعتصاب کرده‌ی ه.د.پ درسیم داغ، طیب تمل و مراد ساری‌ساچ در دفتر ه.د.پ رفتند.