دیدار هیئت روژاوا با حزب کومله‌

هیئتی از حزب و جریانهای سیاسی روژاوای کردستان با سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران ( کومله) دیدار کردند.

  به نقل از خبرگزاری روژ نیوز، امروز هیئتی از احزاب و جریانهای سیاسی روژاوای کردستان با هیئتی از سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران ( کومله) دیدار کردند و از سوی ابراهیم علیزاده دبیر این سازمان مورد استقبال قرار گرفتند. 

  در این دیدار بر سر مسائلی همچون اتحاد ملی و اشغالگری دولت ترکیه در جنوب و روژاوای کردستان گفت‌وگوهایی انجام شد.

  هیئت کومله با قدر دانی از مبارزات روژاوای کردستان در چند سال گذشته بر مسئله‌ی اتحاد و یکپارچگی خلق کرد تاکید کرد.

  این هیئت از ۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد ماه به جنوب کردستان آمده و تاکنون با تعدادی از احزاب و جریانهای سیاسی جنوب، شمال و شرق کردستان دیدار کرده‌اند. در این چهارچوب این هیئت امروز با حزب زندگی آزاد کردستان پژاک دیدار کردند.