زاگرس مانی: اعتراض خلقهای ایران تاریخی ١٢٠ ساله دارد

زاگرس مانی مسئول مرکز اطلاع رسانی پژاک در رابطه با اعتراضات خلقهای ایران گفت، تظاهرات و اعتراضات اخیر مردمی در ایران مشابه اعتراضات دی ماه نیست

 زاگرس مانی مسئول مرکز اطلاع رسانی حزب حیات آزاد کردستان پژاک با شرکت در برنامە خط سوم آرین تیوی بە بررسی بحرانها در ایران و اعتراضاتِ مردمی در این کشور پرداخت. او گفت، تاکتیکهایِ رژیم برای مردم آشکار شدە و تا زمانِ ایجاد تحولاتِ رادیکال، اعتراضات ادامە دارد.

 

زاگرس مانی مسئول مرکز اطلاع رسانی پژاک در رابطە با اعتراضات خلقهای ایران گفت، تظاهرات و اعتراضات اخیر مردمی در ایران مشابە اعتراضات دی ماە نیست.  یکی از دلایل اصلی عتراضات مردمی در ایران تضاد طبقاتی در میان اقشار مختلف جامعە است؛ در شرایط کنونی قشر مرفە جامعە کە تا دیروز از مدافعان  رژیم بودند بە مخالفان سر سخت نظام بدل شدە و بە خیابانها آمدەاند.

 

زاگرس مانی در خصوص تفاوت اعتراضات اخیر با دفعات قبل گفت، در تظاهراتهای گذشتە، اعتراضات تنها در برخی اقشار مختلف جامعە خلاصە می شد اما در قیام مردمی دی ماە گذشتە و امسال همە خلقهای ایران در اعتراضات حضور چشمگیری دارند کە از جملە آنها می‌توان بە خلقهای کرد، عرب، ترک و بلوچ اشارە کرد.

 

مسئول مرکز اطلاع رسانی پژاک در رابطە با ساخت بی‌رویە سد در نقاط مختلف ایران می‌گوید، این سدها بدون تحقیقات و تنها بر اساس منافع خود رژیم ساختە شدەاند بە همین خاطر نقش بسزایی در نابودی محیط زیست و جانداران در کشور دارند.

 

زاگرس مانی می‌افزاید، رژیم ایران با تغییر شماری از مهرەهای اصلی نظام قصد دارد مردم معترض را بە خانەهایشان باز گرداند اما خلقهای ایران بە این سیاستها بردەاند و فریب بازی سران نظام را نخواهند خورد.

 

او همچنین در بارە حمایت قدرتهای جهانی از اعتراضات مردمی و تغییر رژیم گفت، معترضان در چارچوب سیاست قدرتهای خارجی جای نگرفتند زیرا بە خوبی بر این امر واقفند کە قدرتهای جهانی در راستای منافع خود قصد مداخلە در جامعە و آیندە ملت این کشور را دارند.

 

زاگرس مانی می گوید، پژاک بە سختی مخالف هر گونە براندازی با مداخلە قدرتهای جهانی است. براندازی رژیم و ایجاد تغییرات دمکراتیک و بنیادین باید تنها با ارادە خلقهای ایران صورت پذیرد.