سیامند معینی: انتخاب ما تغییرات دمکراتیک در جوامع ایران و شرق کردستان است

معینی گفت، نابودی رژیم ایران در اولویت برنامەهای ما قرار ندارد بلکه انتخاب ما در شرایط کنونی تغییرات دمکراتیک در جامعه است.

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک، با شرکت در برنامە خط سوم تلویزیون آرین، بە بررسی بحرانهای دامنگیر ایران و آیندە این کشور پرداخت. معینی گفت، نابودی رژیم ایران در اولویت برنامەهای ما قرار ندارد بلکە انتخاب ما در شرایط کنونی تغییرات دمکراتیک در جامعە است.

سیامند معینی ریاست مشترک پژاک در سخنان خود با اشارە بە شرایط کنونی ایران گفت، بحرانهای شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دامنگیر جامعە ایران شدە و زمان گذار از سیستمی بە سیستم دیگر فر رسیدە است.

 

معینی افزود، اقتصاد ایران در دستان سپاە پاسداران قرار دارد و سپاە مراکز اصلی تجارت کشور را در اختیار گرفتە است. درآمد نفت کە منبع مهم اقتصاد ایران است در آیندەای نزدیک و بە دلیل تحریمهای جدید آمریکا از بین می رود پس با این حال احتمال اینکە ایران تسلیم قدرتهای جهانی شدە و فشارهای داخلی افزایش یابد بسیار زیاد است.

 

ریاست مشترک پژاک گفت، پژاک از مدتی قبل راهکار و مکانیزم چاریابی برای خلقهای ایران را پیشنهاد کردە و بە مخاطراتی کە آیندە ایران را تهدید می کند نیز اشارە کردە است. رژیم ایران در نهایت یا سقوط خواهد کرد و یا دست بە رفرم خواهد زد. اما باید گفت احتمال رفرم در این کشور بسیار ضعیف است.

 

معینی در راستای سخنان خود بە پروژە چاریابی دمکراتیک آیندە ایران اشارە کرد و گفت، در آیندەای نزدیک این پروژە بە اطلاع عموم خلقهای ایران خواهد رسید. پژاک کە پیشتر مدل خودمدیریتی دمکراتیک را برای جامعە شرق کردستان پیشنهاد کردە بود، حال این پروژە را برای همە خلقهای ایران پیشنهاد کردە است.

 

او افزود، در نقشە راە مشترک پژاک و کودار بە بحرانهای کنونی و دلایل وضعیت موجود اشارە شدە و در کنار آنها هشت مورد اساسی همانند مکانیزم چاریابی ارائە شدە است. ما بیشتر بر وضعیت شرق کردستان تمرکز خواهیم کرد و باید جریانات و نیروهایی کە خود را پیشاهنگ جامعە می دانند در پیشبرد این پروژە همکاری کنند.

 

معینی افزود، مبارزە و تلاشهایی بنیادین در جریان است و ما منتظر پاسخ مثبت ایران نخواهیم بود. مردم باید خود مدیریت جامعە را در دست داشتە باشند نە اینکە منتظر دخالت کشورهای خارجی باشند.

 

ریاست مشترک پژاک در خاتمە با اشارە بە آنکە زمان نابودی رژیم حاکم بر ایران فرا رسیدە اعلام کرد، سیاستهای آمریکا علیە ایران بسیار جدی است و در این میان کشورهای اروپایی همچنان بە دنبال منافع اقتصادی خود هستند. شرایط کنونی کاملا متفاوت است و با احتمال هر گونە تغییراتی، پژاک در جبهە مردمی و مدافع آنان است.