شهدا به زندگی معنا بخشیده‌اند

اورهان لیتاوک و دژوار بوتان از اعضای کمیته شهدای حزب کارگران کردستان: شهدا به زندگی معنا بخشیده‌اند، صیانت از یاد و خاطره آنها وظیفه ماست

اورهان لیتاوک و دژوار بوتان از اعضای کمیته شهدای حزب کارگران کردستان به منسبت ماه مه، ماه شهدا با خبرگزاری فرات نیوز به گفتوگو پرداختند.

 

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از طریق مبارزه اممکان پذیر است

  لیتاوک در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا و به ویژه شهدای ماه مه اظهار داشت: شهدا نمایندگی یک خط مشی را بر عهده دارند، تا زمانیکه این خط مشی وجود داشته باشد، شهدا همواره جاودان خواهند بود. به همین دلیل است که رهبری از حزب کارگران کردستان با عنوان حزب شهدا یاد کرده است. حزب کارگران کردستان امید، خواست و آرمانهای شهدا را تحقق پذیر خواهد نمود. درخور و شایسته رنج شهدا بوده و با واقعیت خود و مبارزه خود  این کار را تحقق پذیر می نماید. واقعیت شهدا را معنا می‌بخشد.

 

  لیتاوک با اشاره به  اهمیت گرامیداشت و صیانت از شهدا گفت: این گرامیداشت و صیانت از شهدا، تنها از طریق تداوم مبارزه امکان پذیر خواهد بود. از طریق یک زندگی واجد معنا امکان پذیر است. با سخن گفتن ارزیابی صرف نمیتوان واقعیت شهدا را تعریف کرد. هر اندازه که آرمانها و ایده‌آلهای شهدا را بتوان محقق کرد، به همان اندازه می‌توان از خط مشی شهدا نیز صیانت به عمل آورد. لازم است که با در پیش گرفتن خط مشی جدیدی در زندگی، از گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا و به ویژه شهدای ماه مه استقبال نمود. لیتاوک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که شهدا، با شهادت خود مرگ را در میان کردها معنایی دیگر بخشیدند؛ قبل از آنکه مرگ واجد این معنای استعلایی و رفیع باشد، کردها برای دست یابی به موارد کم ارزش می مردند، مرگ بسیار بی معنا بود. در واقع حیات واجد معنایی نبود. شهدای ما در وهله نخست، این بی معنایی را از میان برداشتند. با شهادت خود راه درست زندگی، مسیر صحیح شهادت را به ما نشان دادند. اما اکنون گریلا و خلق در این مسیر قرار گرفته‌اند.

  دژوار بوتان دیگر عضو کمیته شهدای حزب کارگران کردستان نیز در گفتوگو با خبرگزاری فرات اظهار داشت: حزب کارگران کردستان بر اساس خط مشی شهدا تاسیس شده است، درک حزب کارگران کردستان، منوط به درک شهدا است. از نگاه رهبری نیز حزب کارگران کردستان  شهدا همانندی دارند. از هم جدا و منفک نیستند. یک روح در دو قالب، یک تفکر و یک آرمان هستند. شهدا مایه شکوه و موجودیت خلق هستند.

  بوتان با اشاره به معنای صیانت از شهدا گفت: طی سالهای ١٩٩٠ زمانی که خلق کرد برای نخستین بار توانست از شهدای خود صیانت نماید رهبر آپو گفت این خلق دیگر نخواهد مرد. زیرا زمانیکه خلق کرد توانست از شهدای خود صیانت نماید، توانست از آینده و مساله خود صیانت نماید. زمانیکه قادر شد از خط مشی آنها صیانت نماید، این خلق زنده خواهد ماند، این انقلاب تداوم خواهد یافت. از همین رو انقلاب ما از ویژگیهای خود برخوردار است. هر تحولی در کردستان، هر دستاوردی در سایه شهدا تحقق یافته است. بوتان در بحش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: صیانت از شهدا وظیفه تمامی آحاد جامعه به شمار می‌رود. شهدا جان خود را برای حیاتی آزاد فدا کرده اند، شهدا جان خود را برای آزادی فدا کرده اند، برای رهایی و پیروزی خلقها جان خود را فدا کرده اند. برای آنکه خلق قادر به دستیابی به خودیت خود باشد، برای پیشبرد سیاست، سازماندهی، حیات، ایجاد مراکز و نهادهای مربوط به حیات خود، کسب اراده خود، حق بهره گیری از زبان خود، مقابله با هرگونه استثمار این شهدا جان خود را فدا کرده‌اند. شهدا برای تحقق چنین اهدافی جان داده اند. ارج و شکوهمندی این شهدا در این نکته نهفته است.