ضربات مهلکی بر ارتش ترکیه وارد شد

نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار در جنوب کردستان عملیات‌هایی را انجام داده و ضربات مهلکی را بر اشغالگران وارد ساختند.

حملات اشغالگرانه ارتش اشغالگر ترکیه در جنوب کردستان ادامه دارند. نیروهای گریلا با مقاومتی تاریخی ضربات مهلکی را بر آنها وارد میکنند.

با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، روز ۱۹ ژوئن / ۲۹ خرداد ماه نیروهای گریلا در تپه خوده در بارزان، لیلکان و چیادل در سیدەکان، در مرز چله و نقاطی دیگر اشغالگران را هدف قرار دادەاند.

نیروهای کریلا با عملیات‌هایی از نوع تله انفجاری، تصرف تپەها عملیاتهای بسیاری به انجام رساندەاند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، تعداد بسیاری از نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه کشته شدەاند. همچنین در حومه چله، خودرو زرهی از نوع رئو منهدم شده است.