ضربه‌ی مهلکی به ارتش ترک وارد شد

اعلام شد، نیروهای گریلا در راه بازید – آگری علیه ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی گسترده انجام دادەاند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد نیروهای گریلا علیه ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتی را به انجام رساندند. در نتیجەی این عملیات تعدادی خودرو زرهی منهدم شدەاند. تاکنون مرکز خبررسانی ه.پ.گ دراین باره اطلاعیەای منتشر نکرده است.